Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Wąsosz z dniem 01 stycznia 2013 roku trzy punkty przedszkolne w:

1) Szkole Podstawowej w Wąsoszu,

2) Szkole Podstawowej w Sulewie - Kownatach,

3) Szkole Podstawowej w Ławsku.

§ 2. 1. Ustala organizację Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wąsoszu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala organizację Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sulewie - Kownatach, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala organizację Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ławsku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Albert Kochanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/105/12
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Organizacja punktu przedszkolnego w Wąsoszu.

1. Nazwa punktu i miejsce jego prowadzenia;

1) Punkt przedszkolny nosi nazwę:Punkt Przedszkolny nr 1 w Szkole Podstawowej w Wąsoszu - adres 19-222 Wąsosz , ul. Piaskowa 31.

2) Zajęcia z dziećmi będą prowadzone w dwóch grupach mieszanych wiekowo liczących od 3 do 20 dzieci,

w lokalach zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach.

2. Cele i zadania punktu oraz sposób ich realizacji.

1) Celem działania punktu przedszkolnego jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na wsi.

2) Zadania punktu przedszkolnego:

a) objęcie edukacją przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat z obszarów wiejskich;

b) zmniejszenie nierówności upowszechnienia edukacji przedszkolnej;

c) promowanie edukacji przedszkolnej wśród rodziców/opiekunów prawnych w celu zmiany postaw poprzez wzbudzenie przekonania o niezbędności tej edukacji dla prawidłowego rozwoju dziecka.

3) Sposób realizacji celów i zadań.

a) objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecka poprzez wspomaganie jego indywidualnego rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;

c) zapewnienie warunków umożliwiających przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;

d) zapewnienie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania jego godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

e) stworzenie dziecku warunków zapewniających opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

f) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.

3. Organem prowadzącym punkty przedszkolne jest Gmina Wąsosz.

1) Wójt Gminy Wąsosz zatrudnia nauczycieli do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego , logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , języka angielskiego, psychologa i pedagoga.

2) Natomiast nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad punktem przedszkolnym sprawuje dyrektor szkoły podstawowej.

4. Dzienny wymiar godzin zajęć świadczonych w punkcie .

1) Dzienny wymiar zajęć w punkcie wynosi 6 godzin. Podczas 5 godzin będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego i jedna godzina dziennie w ramach zajęć dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy.

2) W punkcie przedszkolnym zajęcia prowadzone są przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku.

5. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie .

Dzieci przyjmowane są do Punku Przedszkolnego na podstawie :

1) deklaracji przystąpienia dziecka/rodzica do projektu,

2) oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w projekcie przez nich i ich dzieci,

3) zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu.

Uczestnictwo w projekcie ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy, jednak ze względu na zdiagnozowane problemy w pierwszej kolejności będą kwalifikowane dzieci z rodzin o najniższych dochodach(zaświadczenie z OPS) a także z rodzin niepełnych (oświadczenie rodzica) . Komisja rekrutacyjna (koordynator, asystent, dyrektor szkoły) stworzą listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.

6. Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego .

1) Dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z jego rozwojem psychofizycznym;

b) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

c) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w punkcie przedszkolnym;

d) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z punktem;

e) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;

f) zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa;

g) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej";

h) akceptacji jego osoby.

2) Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju:

a) współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania;

b) szanowania odrębności każdego kolegi;

c) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;

d) respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

3) warunki pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym zapewniające im bezpieczeństwo.

Zajęcia będą prowadzone w lokalach zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci a jednocześnie spełniające wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.08.2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania . Nad bezpieczeństwem dzieci będzie czuwać nauczyciel prowadzący zajęcia oraz rodzic pełniący w danym dniu dyżur.

4) Rodzic/opiekun prawny ma prawo do :

a) informacji na temat swojego dziecka;

b) zgłaszania uwag oraz propozycji dotyczących usprawnienia pracy placówki nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi lub Dyrektorowi szkoły, w której działa punkt przedszkolny;

c) czynnego uczestniczenia w życiu punktu przedszkolnego poprzez udział w zebraniach dla rodziców, zajęciach otwartych, klubowych festynach, warsztatach edukacyjnych, wycieczkach oraz udzielaniu pomocy w usprawnieniu funkcjonowania placówki.

5) Obowiązki rodzica (opiekuna prawnego) .

Obowiązkiem rodzica (opiekuna prawnego) jest pełnienie kolejno dyżurów celem wspierania nauczyciela z powodu dużej liczebności grupy oraz punktualne i systematyczne przyprowadzanie zdrowego dziecka do punktu oraz odbieranie go po zajęciach, przez rodzica (opiekuna prawnego) lub do tego celu, pisemnie upoważnioną dorosłą osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

6) Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez organ prowadzący w następujących przypadkach:

a) na wniosek rodzica/prawnego opiekuna;

b) jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.

7. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.

1) Nauczyciel punktu przedszkolnego sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływania stosownie do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a szczególności:

a) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

2) Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć dodatkowych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia, a także rodzic

(opiekun prawny) pełniący dyżur w punkcie przedszkolnym w danym dniu.

8. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

Rodzice mają obowiązek przyprowadzania zdrowego dziecka do punktu przedszkolnego oraz odbierania go po zajęciach. Mogą też pisemnie upoważnić dorosłą osobę do przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbierania go po zajęciach - zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

9. Warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki.

W punkcie przedszkolnym w ramach zajęć dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, będą organizowane

a) zajęcia logopedyczne w wymiarze 3 godzin w tygodniu;

b) gimnastyka korekcyjna w wymiarze 3 godziny w tygodniu;

c) język angielski w wymiarze 1 godzina w tygodniu;

d) zajęcia z pedagogiem - 4 warsztaty po 1 godz. dla rodziców - w trakcie całego projektu;

e) zajęcia z psychologiem -1 godzina w tygodniu.

Łączna liczba dodatkowych godzin dziecka w tygodniu nie może przekroczyć 5 godz.

10. Terminy przerw w pracy punktu lub zespołu;

Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego będą zgodne z terminami przerw świątecznych i wakacyjnych w szkole podstawowej . Z tym, że na okres przerwy będzie tworzona z uczestników obu grup jedna grupa skupiająca dzieci zgłoszone przez rodziców na zajęcia w tym okresie.

11. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie przedszkolnym .

Ustala się następujący zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie:

1) realizacja programu wychowania przedszkolnego, stanowiącego opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

2) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej;

3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi;

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

6) przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole;

7) współpracowanie ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną;

8) prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego dokumentującego przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w okresie realizacji projektu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/105/12
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Organizacja punku przedszkolnego w Sulewie - Kownatach

1. Nazwa punktu i miejsce jego prowadzenia;

1) Punkt przedszkolny nosi nazwę:Punkt Przedszkolny nr 2 w Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach -adres 19-222 Wąsosz , Sulewo - Kownaty.

2) Zajęcia z dziećmi będą prowadzone w jednej grupie mieszanej wiekowo od 3 do 5 lat ,liczącej od 3 do 20 dzieci, w lokalu zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, spełniającym wymagania określone w odrębnych przepisach.

2. Cele i zadania punktu oraz sposób ich realizacji.

1) Celem działania punktu przedszkolnego jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na wsi.

2) Zadania punktu przedszkolnego:

a) objęcie edukacją przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat z obszarów wiejskich;

b) zmniejszenie nierówności upowszechnienia edukacji przedszkolnej;

c) promowanie edukacji przedszkolnej wśród rodziców/opiekunów prawnych w celu zmiany postaw poprzez wzbudzenie przekonania o niezbędności tej edukacji dla prawidłowego rozwoju dziecka.

3) Sposób realizacji celów i zadań.

a) objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecka poprzez wspomaganie jego indywidualnego rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;

c) zapewnienie warunków umożliwiających przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;

d) zapewnienie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania jego godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

e) stworzenie dziecku warunków zapewniających opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

f) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.

3. Organem prowadzącym punkty przedszkolne jest Gmina Wąsosz.

1) Wójt Gminy Wąsosz zatrudnia nauczycieli do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego , logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , języka angielskiego, psychologa i pedagoga.

2) Natomiast nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad punktem przedszkolnym sprawuje dyrektor szkoły podstawowej.

4. Dzienny wymiar godzin zajęć świadczonych w punkcie .

1) Dzienny wymiar zajęć w punkcie wynosi 6 godzin. Podczas 5 godzin będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego i jedna godzina dziennie w ramach zajęć dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy.

2) W punkcie przedszkolnym zajęcia prowadzone są przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku.

5. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie .

Dzieci przyjmowane są do Punku Przedszkolnego na podstawie :

1) deklaracji przystąpienia dziecka/rodzica do projektu

2) oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w projekcie przez nich i ich dzieci

3) zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu

Uczestnictwo w projekcie ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy, jednak ze względu na zdiagnozowane problemy w pierwszej kolejności będą kwalifikowane dzieci z rodzin o najniższych dochodach(zaświadczenie z OPS) a także z rodzin niepełnych (oświadczenie rodzica) . Komisja rekrutacyjna (koordynator, asystent, dyrektor szkoły) stworzą listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.

6. Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego .

1) Dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z jego rozwojem psychofizycznym;

b) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

c) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w punkcie przedszkolnym;

d) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z punktem;

e) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;

f) zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa;

g) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej";

h) akceptacji jego osoby.

2) Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju:

a) współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania;

b) szanowania odrębności każdego kolegi;

c) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;

d) respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

3) warunki pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym zapewniające im bezpieczeństwo.

Zajęcia będą prowadzone w lokalach zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci a jednocześnie spełniające wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.08.2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania . Nad bezpieczeństwem dzieci będzie czuwać nauczyciel prowadzący zajęcia oraz rodzic pełniący w danym dniu dyżur.

4) Rodzic/opiekun prawny ma prawo do :

a) informacji na temat swojego dziecka;

b) zgłaszania uwag oraz propozycji dotyczących usprawnienia pracy placówki nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi lub Dyrektorowi szkoły, w której działa punkt przedszkolny;

c) czynnego uczestniczenia w życiu punktu przedszkolnego poprzez udział w zebraniach dla rodziców, zajęciach otwartych, klubowych festynach, warsztatach edukacyjnych, wycieczkach oraz udzielaniu pomocy w usprawnieniu funkcjonowania placówki.

5) Obowiązki rodzica (opiekuna prawnego) .

Obowiązkiem rodzica (opiekuna prawnego) jest pełnienie kolejno dyżurów celem wspierania nauczyciela z powodu dużej liczebności grupy oraz punktualne i systematyczne przyprowadzanie zdrowego dziecka do punktu oraz odbieranie go po zajęciach, przez rodzica (opiekuna prawnego) lub do tego celu, pisemnie upoważnioną dorosłą osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

6) Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez organ prowadzący w następujących przypadkach:

a) na wniosek rodzica/prawnego opiekuna;

b) jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została

usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.

7. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.

1) Nauczyciel punktu przedszkolnego sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływania stosownie do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a szczególności:

a) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

2) Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć dodatkowych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia, a także

rodzic(opiekun prawny) pełniący dyżur w punkcie przedszkolnym w danym dniu.

8. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

Rodzice mają obowiązek przyprowadzania zdrowego dziecka do punktu przedszkolnego oraz odbierania go po zajęciach. Mogą też pisemnie upoważnić dorosłą osobę do przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbierania go po zajęciach - zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

9. Warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki.

W punkcie przedszkolnym w ramach zajęć dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, będą organizowane

a) zajęcia logopedyczne w wymiarze 3 godzin w tygodniu;

b) gimnastyka korekcyjna w wymiarze 3 godziny w tygodniu;

c) język angielski w wymiarze 1 godzina w tygodniu;

d) zajęcia z pedagogiem - 4 warsztaty po 1 godz. dla rodziców - w trakcie całego projektu;

e) zajęcia z psychologiem -1 godzina w tygodniu.

Łączna liczba dodatkowych godzin dziecka w tygodniu nie może przekroczyć 5 godzin.

10. Terminy przerw w pracy punktu lub zespołu;

Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego będą zgodne z terminami przerw świątecznych i wakacyjnych w szkole podstawowej .

11. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie przedszkolnym .

Ustala się następujący zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie:

1) realizacja programu wychowania przedszkolnego, stanowiącego opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

2) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej;

3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi;

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

6) przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole;

7) współpracowanie ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną;

8) prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego dokumentującego przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w okresie realizacji projektu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/105/12
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Organizacja punku przedszkolnego w Ławsku

1. Nazwa punktu i miejsce jego prowadzenia;

1) Punkt przedszkolny nosi nazwę:Punkt Przedszkolny nr 3 w Szkole Podstawowej w Ławsku -adres 19-222 Wąsosz , Ławsk 107.

2) Zajęcia z dziećmi będą prowadzone w jednej grupie mieszanej wiekowo od 3 do 5 lat ,liczącej od 3 do 20 dzieci, w lokalu zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, spełniającym wymagania określone w odrębnych przepisach.

2. Cele i zadania punktu oraz sposób ich realizacji.

1) Celem działania punktu przedszkolnego jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na wsi.

2) Zadania punktu przedszkolnego:

a) objęcie edukacją przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat z obszarów wiejskich;

b) zmniejszenie nierówności upowszechnienia edukacji przedszkolnej;

c) promowanie edukacji przedszkolnej wśród rodziców/opiekunów prawnych w celu zmiany postaw poprzez wzbudzenie przekonania o niezbędności tej edukacji dla prawidłowego rozwoju dziecka.

3) Sposób realizacji celów i zadań.

a) objęcie wychowaniem przedszkolnym dziecka poprzez wspomaganie jego indywidualnego rozwoju zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;

c) zapewnienie warunków umożliwiających przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;

d) zapewnienie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania jego godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

e) stworzenie dziecku warunków zapewniających opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

f) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.

3. Organem prowadzącym punkty przedszkolne jest Gmina Wąsosz.

1) Wójt Gminy Wąsosz zatrudnia nauczycieli do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego , logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej , języka angielskiego, psychologa i pedagoga.

2) Natomiast nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad punktem przedszkolnym sprawuje dyrektor szkoły podstawowej.

4. Dzienny wymiar godzin zajęć świadczonych w punkcie .

1) Dzienny wymiar zajęć w punkcie wynosi 6 godzin. Podczas 5 godzin będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego i jedna godzina dziennie w ramach zajęć dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy.

2) W punkcie przedszkolnym zajęcia prowadzone są przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku.

5. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie .
Dzieci przyjmowane są do Punku Przedszkolnego na podstawie :

1) deklaracji przystąpienia dziecka/rodzica do projektu

2) oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w projekcie przez nich i ich dzieci

3) zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu

Uczestnictwo w projekcie ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy, jednak ze względu na zdiagnozowane problemy w pierwszej kolejności będą kwalifikowane dzieci z rodzin o najniższych dochodach(zaświadczenie z OPS) a także z rodzin niepełnych (oświadczenie rodzica) . Komisja rekrutacyjna (koordynator, asystent, dyrektor szkoły) stworzą listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.

6. Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego .

1) Dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z jego rozwojem psychofizycznym;

b) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

c) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w punkcie przedszkolnym;

d) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z punktem;

e) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;

f) zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa;

g) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej";

h) akceptacji jego osoby.

2) Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju:

a) współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania;

b) szanowania odrębności każdego kolegi;

c) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;

d) respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

3) Warunki pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym zapewniające im bezpieczeństwo.

Zajęcia będą prowadzone w lokalach zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci a jednocześnie spełniające wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.08.2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania . Nad bezpieczeństwem dzieci będzie czuwać nauczyciel prowadzący zajęcia oraz rodzic pełniący w danym dniu dyżur.

4) Rodzic/opiekun prawny ma prawo do :

a) informacji na temat swojego dziecka;

b) zgłaszania uwag oraz propozycji dotyczących usprawnienia pracy placówki nauczycielowi sprawującemu opiekę nad dziećmi lub Dyrektorowi szkoły, w której działa punkt przedszkolny;

c) czynnego uczestniczenia w życiu punktu przedszkolnego poprzez udział w zebraniach dla rodziców, zajęciach otwartych, klubowych festynach, warsztatach edukacyjnych, wycieczkach oraz udzielaniu pomocy w usprawnieniu funkcjonowania placówki.

5) Obowiązki rodzica (opiekuna prawnego) .

Obowiązkiem rodzica (opiekuna prawnego) jest pełnienie kolejno dyżurów celem wspierania nauczyciela z powodu dużej liczebności grupy oraz punktualne i systematyczne przyprowadzanie zdrowego dziecka do punktu oraz odbieranie go po zajęciach, przez rodzica (opiekuna prawnego) lub do tego celu, pisemnie upoważnioną dorosłą osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

6) Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez organ prowadzący w następujących przypadkach:

a) na wniosek rodzica/prawnego opiekuna;

b) jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została

usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.

7. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.

1) Nauczyciel punktu przedszkolnego sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływania stosownie do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a szczególności:

a) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

2) Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć dodatkowych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia, a także rodzic

(opiekun prawny) pełniący dyżur w punkcie przedszkolnym w danym dniu.

8. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

Rodzice mają obowiązek przyprowadzania zdrowego dziecka do punktu przedszkolnego oraz odbierania go po zajęciach. Mogą też pisemnie upoważnić dorosłą osobę do przyprowadzania dziecka na zajęcia i odbierania go po zajęciach - zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

9. Warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, wychowania i opieki.

W punkcie przedszkolnym w ramach zajęć dodatkowych wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, będą organizowane

a) zajęcia logopedyczne w wymiarze 3 godzin w tygodniu;

b) gimnastyka korekcyjna w wymiarze 3 godziny w tygodniu;

c) język angielski w wymiarze 1 godzina w tygodniu;

d) zajęcia z pedagogiem - 4 warsztaty po 1 godz. dla rodziców - w trakcie całego projektu;

e) zajęcia z psychologiem -1 godzina w tygodniu .

Łączna dodatkowa liczba godzin dziecka w tygodniu nie może przekroczyć 5 godz.

10. Terminy przerw w pracy punktu lub zespołu;

Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego będą zgodne z terminami przerw świątecznych i wakacyjnych w szkole podstawowej .

11. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie przedszkolnym .

Ustala się następujący zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie:

1) realizacja programu wychowania przedszkolnego, stanowiącego opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

2) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej;

3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi;

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

6) przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole;

7) współpracowanie ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną;

8) prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego dokumentującego przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w okresie realizacji projektu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe