Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/251/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13 i art.16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113, Nr 102, poz.588, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz.889) oraz art. 418 §1 oraz art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.841) oraz art.17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567) na wniosek Wójta - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Juchnowiec Kościelny dokonuje się podziału Gminy Juchnowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w każdym okręgu, w sposób określony w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, w BIP-ie Urzędu Gminy oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/251/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Podział Gminy Juchnowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów

1. Liczba mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny wg stanu na dzień 30 września 2012r.1): 14 640

2. Liczba wybieranych radnych: 15

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 976

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Czerewki, Dorożki, Klewinowo, Kożany, Pańki, Wojszki, Zajączki, Zaleskie, Tryczówka

966

1

2

Baranki, Bogdanki, Hołówki Duże, Hołówki Małe, Rostołty, Simuny, Złotniki

817

1

3

Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Górny, Szerenosy

897

1

4

Biele, Janowicze, Janowicze-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, Lewickie-Stacja, Ogrodniczki, Rumejki, Wólka

1 003

1

5

Księżyno-Kolonia, Ignatki, Koplany, Koplany Kolonia

877

1

6

Horodniany, Księżyno

1 124

1

7

Hermanówka, Niewodnica Nargilewska-Kolonia, Niewodnica Nargilewska, Solniczki, Stanisławowo

920

1

8

Izabelin, Olmonty, Hryniewicze, Śródlesie

1 451`

1

9

Brończany, Lewickie, Lewickie-Kolonia,

794

1

10

Ignatki-Osiedle

1 147

1

11

Kleosin: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

1 064

1

12

Kleosin: ul.Leona Kruczkowskiego, ul. Ojca Stefana Tarasiuka

777

1

13

Kleosin: ul.Kadynała Stefana Wyszyńskiego

958

1

14

Kleosin: ul.Juliana Tuwima, ul.Leopolda Staffa, ul.Marii Dąbrowskiej, ul.Melchiora Wańkowicza, ul.Stefana Żeromskiego,
ul. Władysława Broniewskiego, ul.Władysława Stanisława Reymonta, ul.Zambrowska, ul.Zdrojowa

1 011

1

15

Kleosin: ul. Adama Asnyka, ul. Adama Mickiewicza, ul. Bolesława Prusa, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Gustawa Morcinka, ul. Jana Długosza, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Marii Konopnickiej, ul. Mikołaja Reja

834

1

OGÓŁEM:

14 640

15

1) Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze (art.13 ust.2 Kodeksu wyborczego)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe