Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/136/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6j ust. 2 i 3, art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem w jednym lokalu i wspólnie utrzymujących się.

3. Rozróżnia się:

1) gospodarstwo domowe jednoosobowe;

2) gospodarstwo domowe dwuosobowe;

3) gospodarstwo domowe trzyosobowe;

4) gospodarstwo domowe czteroosobowe;

5) gospodarstwo domowe pięcioosobowe;

6) gospodarstwo domowe sześcioosobowe i powyżej.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 18 zł;

2) od jednego dwuosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 34 zł;

3) od jednego trzyosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 48 zł;

4) od jednego czteroosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 60 zł;

5) od jednego pięcioosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 72 zł;

6) od jednego sześcioosobowego i powyżej gospodarstwa domowego w wysokości 80 zł.

§ 3. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 9 zł;

2) od jednego dwuosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 17 zł;

3) od jednego trzyosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 24 zł;

4) od jednego czteroosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 30 zł;

5) od jednego pięcioosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 36 zł;

6) od jednego sześcioosobowego i powyżej gospodarstwa domowego w wysokości 40 zł.

§ 4. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

a) 0,12 m 3 - 30,00 zł;

b) 0,24 m 3 - 45,00 zł;

c) 0,36 m 3 - 60,00 zł;

d) 1,1 m 3 - 170,00 zł;

e) 7 m 3 - 700,00 zł;

f) za worek 0,08 m 3 na zmieszane odpady komunalne - 20,00 zł.

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ale są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:

a) 0,12 m 3 -15,00 zł;

b) 0,24 m 3 - 25,00 zł;

c) 0,36 m 3 - 30,00 zł;

d) 1,1 m 3 - 120,00 zł;

e) 7 m 3 - 400,00 zł;

f) za worek 0,08 m 3 na zmieszane odpady komunalne - 10,00 zł.

3. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 lub § 3 i § 4 ust. 1 lub 2.

§ 5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 4 ust. 1 lub 2.

2. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

3. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2 określa odrębna uchwała.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarna Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe