Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/137/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej w terminie:

1) do dnia 15 lutego 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

3) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przypadku zaistnienia takiej konieczności):

1) oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełniane przez właścicieli nieruchomości w budynkach wielolokalowych stanowiące załącznik Nr 1 do Deklaracji;

2) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie innej gminy lub w innym lokalu na terenie gminy Czarna Białostocka niż miejsce zameldowania (w tym np. potwierdzenie zameldowania, umowa wynajmu mieszkania)

3) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza granicami kraju (w tym np. dokument potwierdzający zatrudnienie, umowa wynajmu mieszkania);

4) dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zamieszkania, potwierdzony przez podmiot publiczny, szkołę lub oświadczenie osoby fizycznej wynajmującej lokal uczniowi wraz z potwierdzeniem tymczasowego meldunku;

5) akty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego;

6) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/137/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 18 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 18 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe