Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/139/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951) uchwala się, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Czarna Białostocka, określa się:

1) ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Czarna Białostocka realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzajów odpadów komunalnych:

a) zmieszane (nieselektywnie zbierane),

b) selektywnie zbierane:

- szkło,

- tworzywa sztuczne, w tym PET i metal,

- makulatura i tekstylia,

- opakowania wielomateriałowe,

- zielone i biodegradowalne,

- odpady wielkogabarytowe.

2. Przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Czarna Białostocka, zwanego dalej "regulaminem".

3. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z następującą częstotliwością:

a) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 2 razy w tygodniu;

b) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na miesiąc;

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie.

4. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są z nieruchomości zgodnie z następującą częstotliwością:

a) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w tygodniu;

b) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na miesiąc;

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zebrane selektywnie - co najmniej 1 raz na miesiąc.

5. Selektywnie zebrane odpady zielone i biodegradowalne gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach oraz odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości zgodnie z następującą częstotliwością:

a) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w tygodniu;

b) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 2 razy w roku oraz zgodnie z harmonogramem zbiórek;

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zebrane selektywnie - co najmniej 2 razy w roku oraz zgodnie z harmonogramem zbiórek.

§ 3. 1. Do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) zielone i ogrodowe,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) wielkogabarytowe,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) przeterminowane lekarstwa,

2. Do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów można przekazywać za dodatkową opłatą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wymienione w pkt. 1 i 2.

4. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów będzie świadczyć usługi 5 dni w tygodniu (z zastrzeżeniem dni wolnych od pracy), przez 8 godzin dziennie.

5. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałaby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

§ 4. Burmistrz Czarnej Białostockiej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej adres gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości będą zagospodarowywane w procesach odzysku i unieszkodliwiania, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarna Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Anna Matląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/139/12
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych
od właścicieli nieruchomości:

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

RODZAJ ODPADÓW

PROCESY
ODZYSKU 1)

PROCESY
UNIESZKODLIWIANIA 1)

Zmieszane

R1, R15

D1, D10, D11

Biodegradowalne

R1, R3, R10

D10, D11

Tworzywa sztuczne

R1, R5, R14, R15

D10, D11

Wielomateriałowe

R1, R5, R14, R15

D10, D11

Metal

R4,R5

-

Szkło

R5, R14, R15

-

Tekstylia

R5, R14, R15

D10, D11

Papier

R1, R3, R14, R15

D10, D12

Zielone

R1, R3, R10

D10, D11

Odpady wielkogabarytowe

R1, R5, Rl5

D1, D10, D11

Opony

R5

-

Zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny

R5, R14, R15

-

Baterie, akumulatory

R6

D5, D16

Chemikalia

R2, R6

D5, D16

Przeterminowane leki

R1

D10, D11

l) Oznaczenia procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załączników nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe