Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/150/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 167, poz.1759; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

2. Obowiązek opłaty na nieruchomości już zamieszkałej bądź niezamieszkałej, a na której powstają odpady następuje począwszy od lipca 2013 r. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania za miesiąc poprzedni w terminie do 10 - go każdego miesiąca.

3. Obowiązek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, powstaje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. Zmienioną opłatę na skutek zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek Urzędu Miejskiego w Goniądzu Bank Spółdzielczy Oddział Goniądz Nr 50 8085 0005 0130 0097 2000 0010.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe