Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/152/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 167, poz.1759; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się w gminie Goniądz o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Goniądza.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Goniądz (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2011 r., Nr 207, poz. 2507).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/152/12
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Goniądz i transportu nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej w liczbie co najmniej:

a) 1 garaż na 2 samochody,

b) 1 miejsce postojowe na 2 samochody,

c) 1 myjnia samochodowa na 1 samochód,

2) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne) w ilości 2 szt. o pojemnościach od 2500 l do 10000 l, posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 12 m), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastrukturyz 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

3) posiadać sprzęt samochodowy, służący działaniom ratowniczym w celu ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii,

4) posiadać sprzęt do zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami.

§ 2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Goniądzu lub innej wskazanej przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, od którego otrzymał potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe