reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/171/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567 ), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391) - po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim - Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielska Podlaskiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/163/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/171/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 18 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin w szczególności określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391);

2)właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz inne podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

3)podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego na podstawie zezwolenia działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzącą w powyższym zakresie działalność gminną jednostkę oraz zarejestrowanego w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

4)wykonawcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, który na mocy wygranego przetargu podpisał z gminą umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1)selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej:

a) worek żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych,

b) worek niebieski - do gromadzenia makulatury i tekstyliów,

c) worek zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego,

d) worek szary lub metalowy pojemnik - na popiół lub żużel (worek ze wzmocnionego materiału np. PE) - wywóz w sezonie grzewczym -od 15 września do 15 maja 2 worki/m-c w pozostalym okresie po 1 worku na m-c na piach,

e) worek bezbarwny - do odpadów "zielonych" (trawa, liście, choinki) - odbierane razem z selektywną zbiórką,

f) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV - odbiór wystawionych odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami odbywać się będzie w ustalonych przez gminę i Wykonawcę szczegółowych terminach,

g) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Właściciel zobowiązany jest zamówić na swój koszt odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady.

2)selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej w każdym wyznaczonym na terenie nieruchomości miejscu gromadzenia odpadów:

a) pojemnik żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i opakowań wielomateriałowych (wywóz 2 razy w tygodniu),

b) pojemnik niebieski - do gromadzenia makulatury i tekstyliów (wywóz 2 razy w miesiącu),

c) pojemnik zielony - do gromadzenia szkła białego i kolorowego (wywóz 1 raz w miesiącu),

d) worki do gromadzenia odpadów "zielonych" (liści, trawy i choinek) - wywóz 8 razy w roku,

e) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV gromadzone będą przez mieszkańców w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach przy urządzeniach do gromadzenia odpadów (altankach, pojemnikach czy kontenerach),

f) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Właściciel zobowiązany jest na własny koszt zorganizować odbiór powstałych odpadów.

3)selektywna zbiórka niżej wskazanych odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych i na nieruchomościach niezamieszkałych poprzez przekazywanie ich indywidualnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

a) przeterminowanych leków i chemikaliów w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych,

b) zużytych baterii i akumulatorów,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych,

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

e) zużytych opon,

f) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach,

g) tworzyw sztucznych,

h) opakowań metalowych,

i) opakowań wielomateriałowych,

j) makulatury i tekstyliów,

k) szkła białego i kolorowego,

l) odpadów biodegradowalnych tj. gałęzi z pielęgnacji drzew i krzewów, trawy, liści.

2. Zbiórka odpadów komunalnych niesegregowanych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej prowadzona jest na następujących zasadach:

1)w zabudowie jednorodzinnej - zbierane do pojemnika ustawionego w miejscach wskazanych przez właściciela -wywóz 1 raz na 2 tygodnie;

2)w zabudowie wielorodzinnej - zbierane do pojemników ustawionych na terenie altanek śmietnikowych, miejsc ustawienia pojemników -wywóz 2 razy w tygodniu;

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1)uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i ułożenie w pryzmy w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów z bezwzględnym zakazem usuwania zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

2)podjęcia działań ograniczających śliskość chodnika (z wyłączeniem środków chemicznych), przy czym piasek i inne materiały użyte w celu likwidacji śliskości należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania.

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do nowobudowanej lub istniejącej sieci kanalizacyjnej. Obowiazku tego nie stosuje się do nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone innymi przepisami.

5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki nie zawierają substancji oleistych i toksycznych, a użyte środki myjące ulegają biodegradacji.

6. Doraźne drobne naprawy i regulacje samochodów poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.

7. Zabrania się spalania odpadów w sposób uciążliwy dla współmieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz w miejscach wspólnego użytku.

8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i nieczystości ciekłych na podstawie umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz działających na podstawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 3. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1)kosze uliczne;

2)pojemniki na odpady;

3)worki;

4)kontenery;

5)kosze na ciągach pieszych przyległych do nieruchomości wystawiane przez podmioty prowadzące handlową działalność gospodarczą;

6)trwale zamocowane przez właścicieli nieruchomości stałe kosze uliczne w miejscach publicznych takich jak: ciągi handlowo - usługowe, przystanki komunikacji, parki.

2. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1)jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 110 l lub 120 l - w przypadku gospodarstwa domowego od 1 do 4 osób;

2)jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 240 l - w przypadku gospodarstwa domowego 5 osób i powyżej;

3)pojemniki o pojemności 1100 l - w zabudowie wielorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów;

4)kontenery lub pojemniki 1100 l o łącznej pojemności do 10 m 3 - w zabudowie wielorodzinnej do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;

5)jeden szczelny worek foliowy na odpady o pojemności 120l - w przypadku ogródków działkowych w okresie od 1 marca do 31 października;

6)właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz wytwarzane są tam odpady komunalne, (prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami publicznymi), zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając cykl odbioru uzgodniony z podmiotem uprawnionym;

7)dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach.

3. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1)powinny być wykonane z tworzywa LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów;

2)pojemność worków powinna wynosić 120 l;

3)powinny być w kolorach: żółty, niebieski, zielony, bezbarwny i szary; dodatkowo powinny zawierać nadruk z określeniem rodzaju odpadów oraz nazwą adresem i danymi kontaktowymi wykonawcy;

4)worek na popiół i żużel powinien być wykonany z folii ze wzmocnionego materiału np. PE o pojemności 20 kg.

4. Określa się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:

1)podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.);

2)na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego oraz wykonawcy;

3)ze względów praktycznych i estetycznych właściciel nieruchomości może zakupić (we własnym zakresie) stojak na worki do segregacji ustawiony w pomieszczeniach gospodarczych nieruchomości;

4)pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

5)właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania;

6)wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione, w terminie ustalonym z wykonawcą, przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 4. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1)usuwanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości - zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego paragrafu;

2)usuwanie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

a) usuwania odpadów komunalnych - w centrum miasta codziennie,

b) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię,

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu,

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie,

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

2. Harmonogram przekazywania odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych dostarczany będzie przez wykonawcę właścicielom nieruchomości raz do roku.

3. W razie, gdy nie jest możliwe przekazanie selektywnie zebranych odpadów w terminie wynikającym z harmonogramu odpady te należy przekazać do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 5. Określa się sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1)właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;

2)właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemnik i worki do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd;

3)do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz zebranych selektywnie należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa wyżej, winny być myte codziennie;

4)właściciel ma obowiązek nie dopuszczać do przepełnienia zbiornika bezodpływowego na nieruchomości; zamówienie na opróżnianie zbiornika powinno być zrealizowane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

5)do odbierania odpadów budowlanych można używać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

6)do odbierania odpadów opakowaniowych: butelki typu PET, makulatura i tekstylia, metale oraz szkło, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

7)podmiot uprawniony i wykonawca ma obowiązek natychmiastowego usunięcia zanieczyszczenia powstającego w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych;

8)podmiot uprawniony i wykonawca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego;

9)obowiązki w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezabudowanych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 6. 1. W celu ograniczania powstawania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (w tym toreb foliowych).

2. Zakłada się podjęcie działań prowadzących do całkowitego wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 7. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1)w odniesieniu do psów - prowadzenie psa na uwięzi i w nałożonym kagańcu;

2)w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) usuwania na bieżąco odchodów pozostawionych przez zwierzęta domowe,

c) wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej w sposób nieuciążliwy i niezagrażający przebywającym tam osobom,

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

3. Postanowienia ust. 2 pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 8. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej są zobowiązani do:

1)zabezpieczenia przed opuszczeniem nieruchomości zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie tej nieruchomości;

2)składowania obornika na zewnątrz budynków gospodarskich jedynie w gnojowniku;

3)wyposażenia nieruchomości w szczelne zbiorniki na gnojowicę;

4)usuwania na bieżąco odchodów zwierząt gospodarskich znajdujących się poza obrębem nieruchomości;

5)utrzymywania zwierząt gospodarskich w sposób nie stwarzający uciążliwości takich jak hałas, odory itp. wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich;

6)nie zanieczyszczania posesji domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt, przeznaczoną dla zwierząt karmą lub ściółką, odpadkami lub innymi nieczystościami.

§ 9. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej.

§ 10. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem § 11 w obrębie następujących ulic:

1)Mickiewicza (od torów PKP do ul. Widowskiej);

2)Poniatowskiego;

3)Kopernika;

4)Jagiellońska (od ul. Kopernika do ul. Kazimierzowskiej);

5)Kazimierzowska (od ul. Mickiewicza do ul. Jagiellońskiej);

6)Ogrodowa (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej);

7)Widowska (od ul. Mickiewicza do ul. Ogrodowej);

8)Kazanowskiego;

9)Żwirki i Wigury (od ul. Mickiewicza do ul. Białostockiej);

10)Szkolna;

11)Dąbrowskiego;

12)Kryniczna;

13)Targowa;

14)Kościelna;

15)Sienkiewicza;

16)Pl. Ratuszowy;

17)Kościuszki;

18)Żeromskiego;

19)3-go Maja;

20)11-go Listopada (od ul. Mickiewicza do torów PKP);

21)Stwosza;

22)Narutowicza.

§ 11. Zezwala się na utrzymywanie drobnych zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej z zapewnieniem właściwych warunków sanitarno-higienicznych.

§ 12. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1)posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

2)ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli w tym emisji będących jej skutkiem do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;

3)przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

4)gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

5)przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 13. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 14. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

1)w terminie wiosennym: od dnia 1 marca do dnia 31 marca;

2)w terminie jesiennym: od dnia 1 października do dnia 31 października.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama