reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Gminy Poświętne

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art.12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej do Wójta Gminy Poświętne przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

1. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, o której mowa w ust.1, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Pierwszą deklarację, o której mowa w ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/119/12
Rady Gminy Poświętne
z dnia 19 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

POUCZENIE :

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012 r. poz 1015).

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana w części D płatna jest - bez wezwania - w kasie Urzędu Gminy Poświętne lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Poświętnem nr 27808100090000395520000020 w Banku Spółdzielczym w Łapach, za okresy kwartalne w następujących terminach :

za I kwartał- do 31 marca, za II kwartał- do 30 czerwca, za III kwartał- do 30 września, za IV kwartał- do 30 grudnia

3. Właściciel nieruchomości, który ma zawartą z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest zobowiązany dołączyć kopię w/w umowy do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Poświętne określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

5. Zgodnie z art. 6p ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomość nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej Wójt Gminy Poświętne określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi Gminy Poświętne.

7. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Poświętne w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

OBJAŚNIENIE:

1. Ilekroć w deklaracji mowa jest o:

a) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

b) zbieraniu odpadów w sposób selektywny - rozumie się przez to zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób wskazany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama