reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/143/12 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266, Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493 i Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951), Rada Miasta stanowi co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze" uchwalonym uchwałą Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 30 grudnia 1999r. (z późniejszymi zmianami) uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 108 ha położony wzdłuż ul. T. Kościuszki, od zachodu ograniczony rzeką Kamionką i w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej Nr 640.

3. Plan składa się z następujących części stanowiących integralną część niniejszej uchwały:

1) części tekstowej planu, stanowiącej treść niniejszej uchwały,

2) części graficznej planu w postaci rysunku planu sporządzonego w skali 1:2000 - załącznik Nr 1,

3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadzie ich finansowania - załącznik Nr 2,

4) sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Podstawę prawną opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią:

1) Uchwała Nr XLII/184/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki.

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze uchwalone uchwałą Nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 30 grudnia 1999r. z późniejszymi zmianami.

§ 3. Celem planu jest przekształcenie terenów niezainwestowanych w sposób umożliwiający wyznaczenie nowych obszarów budowlanych, w tym usługowych i produkcyjnych, przy minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyści, wynikających z proponowanych działań i przekształceń przestrzennych, przy jednoczesnym uporządkowaniu terenów zabudowanych oraz stworzeniu warunków dla ochrony środowiska.

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

4) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku,

6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć, takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi,

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

9) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć w szczególności budynki gospodarcze, szklarnie, garaże, śmietniki, parkingi, podjazdy gospodarcze, ogrodzenia, małą architekturę,

10) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków i wód opadowych, gromadzenia odpadów stałych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji,

11) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów,

12) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - należy przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu, do czasu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie,

13) zbudowie usługowej - należy przez to rozumieć obiekty publiczne lub komercyjne służące zaspokajaniu potrzeb ludności, nie wytwarzające dóbr materialnych na skalę przemysłową,

14) zabudowie pzemysłowej - należy przez to rozumieć obiekty produkcyjne wytwarzające dobra materialne, składy, magazyny itp.,

15) strefie bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć pas terenu biegnący równolegle do istniejących lub projektowanych tras sieci magistralnych o szerokości ustalonej na podstawie odległości podstawowych bezpiecznych, w obrębie którego obowiązują warunki zagospodarowania terenu na podstawie przepisów szczególnych,

16) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć funkcję, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu,

17) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię gruntu na podłożu naturalnym, zagospodarowaną zielenią lub wodą,

18) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowanej (suma powierzchni wszystkich budynków na działce) w powierzchni całkowitej działki,

19) reklamie - należy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną niosącą przekaz informacyjno - reklamowy.

2. W odniesieniu do innych określeń i pojęć użytych w uchwale i nie wymienionych w ust. 1, należy stosować definicje zawarte w przepisach szczególnych lub odrębnych.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz symbole tych terenów, w tym:

a) U - tereny zabudowy usługowej,

b) P,U - tereny zabudowy przemysłowo-usługowej,

c) ZL - tereny lasów,

d) E - tereny stacji transformatorowych,

e) KD - tereny komunikacji publicznej,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) klasyfikacja ulic i dróg publicznych.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami nieobligatoryjnymi - postulowanymi:

1) oznaczenia liniowe i punktowe projektowanych sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej, określające ich orientacyjny przebieg - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji,

2) oznaczenia szerokości jezdni ulic miejskich, projektowanych dojazdów oraz placów manewrowych - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji.

§ 6. Wszystkie ustalenia planu mogą być realizowane pod warunkiem zgodności z przepisami szczególnymi i odrębnymi - przez co należy rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji i orzeczeń administracyjnych.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 7. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 10U przeznacza się pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) wysokość budynków usługowych do dwóch kondygnacji nadziemnych dla budynków techniczno - produkcyjnych, a do trzech kondygnacji dla budynków administracyjnych i socjalnych stosownie do potrzeb użytkowych inwestora,

2) wysokość budynków gospodarczych i garaży, stanowiących samodzielną całość użytkową, do 7 m od poziomu przyległego terenu do kalenicy dachu,

3) wysokość budynków mieszkalnych - maksimum dwie kondygnacje,

4) dachy budynków o różnych formach - stosownie do wielkości przekrywanej powierzchni, rozpiętości konstrukcyjnej, potrzeb doświetlenia pomieszczeń itp.,

5) udział powierzchni zabudowanej nie przekraczający 80% powierzchni działki,

6) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki minimalnie 20%,

7) miejsca postojowe dla pracowników i klientów sytuowane od strony wjazdu na działkę w ilości min. 25 stanowisk na 1000 m2powierzchni użytkowej,

8) ewentualne drogi wewnętrzne o parametrach dróg dojazdowych z zabezpieczeniem prowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej,

9) możliwość stosowania nośników reklamowych, dotyczących prowadzonej działalności w formie:

a) tablic reklamowych,

b) wolno stojącej do wysokości 6m,

c) innej - wkomponowanej w elewację budynku, przy zachowaniu odpowiedniej odległości od dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi,

10) ustala się następujące odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy:

- od linii rozgraniczających ulic - zgodnie z Rozdziałem 10 § 19,

- od osi linii elektroenergetycznych napowietrznych SN 15 kV - 7 m przy przewodach nieizolowanych i 5 m przy przewodach izolowanych,

11) sposób zagospodarowania terenów w obrębie strefy bezpieczeństwa gazociągu wysokiego ciśnienia - zgodnie z Rozdziałem 12 § 24.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) realizację w ramach przeznaczenia uzupełniającego, zabudowy mieszkaniowej, wyłącznie jako towarzyszącej funkcji podstawowej, w postaci wbudownego lokalu mieszkalnego lub wolnostojącego, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli, użytkowników lub pracowników,

2) realizację piwnic, kondygnacji podziemnych i suteren w budynkach mieszkalnych i usługowych pod warunkiem pozytywnych badań geotechnicznych gruntu,

3) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje się:

1) realizacji mieszkań, o których mowa w ust. 3 pkt 1 jeżeli nie istnieje lub nie będzie realizowana zabudowa usługowa uzsadniająca ich potrzebę,

2) realizacji obiektów o charakterze tymczasowym,

3) grodzenia nieruchomości przyległych do rzeki Kamionki w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar oraz stosowania ogrodzeń pełnych i na podmurówkach, które mogłyby ograniczyć możliwość migracji drobnej fauny w obrębie doliny rzeki Kamionki.

§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1P,U; 6P,U; 7P,U; 8P,U; 12P,U; 13P,U; 14P,U; 15P,U; 16P,U; 18P,U; 19P,U; 23P,U; 24P,U; 25P,U; 26P,U i 28P,U przeznacza się pod zabudowę przemysłowo-usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) wysokość zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych dla budynków techniczno - produkcyjnych o maksymalnej wysokości do 15 m (nie dotyczy części budynków, których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technicznych i technologii produkcji),

2) wysokość zabudowy do trzech kondygnacji dla budynków administracyjnych i socjalnych stosownie do potrzeb użytkowych inwestora,

3) dachy budynków o różnych formach - stosownie do wielkości przekrywanej powierzchni, rozpiętości konstrukcyjnej, potrzeb doświetlenia pomieszczeń itp.,

4) udział powierzchni zabudowanej nie przekraczający 80% powierzchni działki,

5) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki minimalnie 20%,

6) miejsca postojowe dla pracowników i klientów sytuowane od strony wjazdu na działkę w ilości min. 20 stanowisk na 100 zatrudnionych,

7) ewentualne drogi wewnętrzne o parametrach dróg dojazdowych z zabezpieczeniem prowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej,

8) ustala się następujące odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy:

- od linii rozgraniczających ulic - zgodnie z Rozdziałem 10 § 19,

- od osi linii elektroenergetycznych napowietrznych SN 15 kV - 7 m przy przewodach nieizolowanych i 5 m przy przewodach izolowanych,

9) sposób zagospodarowania terenów w obrębie strefy bezpieczeństwa gazociągu wysokiego ciśnienia - zgodnie z Rozdziałem 12 § 24,

10) sposób zagospodarowania terenów w obrębie strefy bezpieczeństwa rurociągów naftowych - zgodnie z Rozdziałem 12 § 27,

11) sposób zagospodarowania terenów w obrębie pasa technologicznego linii elektroenergetycznej WN 110 kV - zgodnie z Rozdziałem 12 § 23.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację:

1) urządzeń towarzyszących: obiektów gospodarczych, socjalnych i administracyjnych, dróg wewnętrznych, podjazdów, dojazdów, parkingów, infrastruktury technicznej, urządzeń dla reklamy, zieleni urządzonej itp.,

2) mieszkań służbowych tylko łącznie z obiektami przeznaczenia podstawowego, jeżeli jest to zasadne z funkcjonalnego punktu widzenia,

3) realizację piwnic, kondygnacji podziemnych i suteren w budynkach mieszkalnych i usługowych pod warunkiem pozytywnych badań geotechnicznych gruntu,

4) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje się:

1) realizacji mieszkań, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 jeżeli nie istnieje lub nie będzie realizowana zabudowa przemysłowa i usługowa uzasadniająca ich potrzebę,

2) realizacji obiektów o charakterze tymczasowym,

3) grodzenia nieruchomości przyległych do rzeki Kamionki w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar oraz stosowania ogrodzeń pełnych i na podmurówkach, które mogłyby ograniczyć możliwość migracji drobnej fauny w obrębie doliny rzeki Kamionki.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 9ZL, 17ZL i 20ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - lasy,

2) zasaday zagospodarowania lasów:

a) utrzymanie powierzchni terenów zielonych, zgodnie z zasadami gospodarki leśnej,

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie związanych z gospodarką leśną,

c) utrzymanie i realizacja dróg pieszych i kołowych, niezbędnych dla prowadzenia właściwej gospodarki leśnej.

§ 10. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 11E, 21E, 22E i 27E - przeznacza się pod stacje transformatorowe.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 11. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla nowych obiektów budowlanych i nowych części obiektów rozbudowywanych, w celu uzyskania właściwych walorów przestrzennych i jednorodnego charakteru kształtowanej przestrzeni,

2) w obrębie jednej działki budowlanej należy projektować budynki o jednorodnej formie architektonicznej i kolorystyce,

3) od strony dróg należy lokalizować budynki i obiekty przeznaczenia podstawowego, natomiast budynki i obiekty z nimi związane lub im towarzyszące lokalizować w głębi działki,

4) ustala się zakaz sytuowania wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu,

5) infrastrukturę techniczną, głównie wodociąg i energię elektryczną na obszarach zabudowy należy realizować wyprzedzająco w stosunku do zabudowy kubaturowej poszczególnych zespołów,

6) forma architektoniczna budynków mieszkalnych i usługowych, zastosowanie materiałów elewacyjnych, kolorystyka powinny być kontynuacją dobrych wzorów tradycyjnej architektury na obszarze miasta.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 12. 1. W zakresie ochrony środowiska i przyrody ustala się:

1) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków nie spełniających obowiązujących normatywów, a także obowiązek stosowania docelowo na obszarze objętym planem scentralizowanych systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych na warunkach określonych przez ich zarządców,

2) zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska,

3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do atmosfery w ilościach przekraczających dopuszczalne i alarmowe poziomy niektórych substancji określonych w przepisach szczególnych,

4) obowiązek zapewnienia możliwie najlepszego stanu akustycznego środowiska, poprzez przestrzeganie poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach szczególnych oraz poprzez zachowanie możliwie największych odległości między obiektami i urządzeniami emitującymi hałas, a wymagającymi ochrony przd hałasem (np. mieszkania służbowe, obiekty administracyjne i socjalne),

5) uwzględnienie zakazów obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu" określonych w Rozporządzeniu Nr 10/5 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r.,

6) strefę ochronną od rzeki Kamionki o szerokości 100m z zakazem zabudowy i utrzymaniem wolnego dostępu do rzeki, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu" i 40m na pozostałym terenie,

7) pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu istniejących okolicznych lasów,

8) dopuszczalność lokalizacji przedsięwzięć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych na podstawie przepisów szczególnych za wyjątkiem:

- składowania i magazynowania substancji niebezpiecznych wg przepisów szczególnych,

- lokalizowania zakładów utylizacji i składowania odpadów.

2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego należy stosować:

1) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwały,

2) tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektów zabudowy usługowej i mieszkaniowej nawiązujące do dawnych wzorów tradycyjnej architektury, jak też do zabudowy na terenach sąsiednich.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 13. 1. Ochrona zabytków i obiektów o wartościach kulturowych:

1) teren objęty planem położony jest poza strefą ochrony konserwatorskiej,

2) na terenie leżącym w granicach opracowania nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, ani też ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

2. Ochrona zabytków archeologicznych: W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot (obiekt),

- zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot (obiekt) i miejsce jego odkrycia,

- niezwłocznie zawiadomić o tym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a jeśli nie będzie to możliwe Burmistrza Miasta Siemiatycze.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 14. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze objętym planem przewiduje się następujące przestrzenie publiczne: tereny komunikacji kołowej - drogi publiczne i parkingi - przy ich budowie i przebudowie należy wprowadzić urządzenia umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych,

2) nakazuje się:

a) stosowanie ujednoliconego systemu oznakowania ulic,

b) projektowanie i realizację ogrodzeń zgodnie z wymogami Rozdziału 2,

3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo - handlowych,

4) dopuszcza się:

a) lokalizację urządzeń technicznych dróg związanych z ich utrzymaniem,

b) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,

c) lokalizację nośników informacji i reklamy zgodnie z wymogami Rozdziału 2,

d) nasadzenia drzew liściastych w liniach rozgraniczających ulic,

e) stosowanie obiektów małej architektury o ujednoliconym charakterze.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 15. W zakresie terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów ustala się, że: Teren objęty planem leży częściowo w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu", w związku z czym należy zapewnić ochronę walorów krajobrazowych tego terenu oraz uwzględnić zakazy wprowadzone Rozporządzeniem Nr 10/5 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 16. 1. Na obszarze objętym planem nie występują nieruchomości wymagające przed zabudową i zagospodarowaniem dokonania obligatoryjnego scalenia i podziału.

2. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości:

1) Dopuszcza się podziały geodezyjne oraz łączenie działek służące poprawie warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

2) Powierzchnia ewentualnych wydzielonych działek budowlanych powinna stwarzać możliwość zabudowy i zagospodarowania zgodnie z funkcją i warunkami technicznymi oraz możliwośc prawidłowego funkcjonowania.

3) Ewentualne drogi wewnętrzne tworzone na potrzeby wydzielonych działek powinny spełniać wymogi normatywne wynikające z przepisów szczególnych, a także zabezpieczać możliwość zrealizowania w nich niezbędnych dla funkcjonowania terenów elementów systemu infrastruktury technicznej.

4) Działki budowlne powstałe na skutek podziału lub scalenia działek istniejących muszą mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 17. 1. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenie obejmującym 100 metrowy pas na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu" i 40 metrowy pas na pozostałym terenie od koryta rzeki Kamionki, stanowiącej naturalny ciąg ekologiczny Miasta Siemiatycze.

2. W strefie bezpieczeństwa gazociągu wysokiego ciśnienia i rurociągów naftowych należy zachować zasady zagospodarowania terenu zgodnie z właściwym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

3. W pasie technologicznym (sterie bezpieczeństwa) linii elektroenergetycznych WN 110 kV - obowiązują ustalenia Rozdziału 12 § 23.

§ 18. W zakresie obrony cywilnej i przeciwpożarowej ustala się następujące wymagania:

1) w budynkach zabudowy usługowej i techniczno - przemysłowej zatrudniającej powyżej 15 pracowników należy przewidzieć możliwość wykonania ukryć w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP,

2) oświetlenie zewnętrzne (np. ulic, budynków) należy dostosować do wygaszania,

3) przyłączenie zabudowy do systemu wodociągu miejskiego oraz lokalizacja awaryjnych studni wody pitnej o wydajności min. 7,5 l/osobę na dobę, na obszarze planu do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych,

4) na obszarze objętym planem nie wytycza się bezpiecznych tras przejazdu pojazdów z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi,

5) przy projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych należy zapewnić zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych oraz zaprojektowania dróg pożarowych umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 19. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się :

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ulicami oznaczonymi symbolami: KD-G - główna, KD-L - lokalne o parametrach określonych w tabeli:

Lp.

Symbol ulicy

Nazwa ulicy, drogi

Klasa techniczna

Szerokość w liniach rozgraniczających

Szerokość jezdni i inne elementy ulic

Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających

1

2

3

4

5

6

7

1.

1KD-G

Droga wojewódzka Nr 640

G

istniejących

7 m

10 m

2.

2KD-Z

Droga powiatowa Nr 1783B Siemiatycze (od Kościuszki) - Turna Mała

Z

istniejących

7 m

10 m

3.

3KD-L

Projektowana ulica

L

12 m

6 m

5 m

4.

4KD-L

Projektowana ulica

L

12 m z poszerzeniem do 20 m w celu wykonania placu do zawracania 20x20 m

6 m z wyokrągleniem załomów trasy łukami poziomymi R=150m

5 m

5.

5KD-L

Projektowana ulica

L

12 m

6 m

19m w kierunku istniejącej linii elektroeneget. SN 15 kV

6.

6KD-L

Projektowany teren pod poszerzenie istniejącej drogi

L

6 m

6 m

5 m

7.

7KD-L

Projektowana ulica

L

12 m z poszerzeniem do 20 m w celu wykonania placu do zawracania 20x20 m

6 m

5 m

8.

8KD-L

Projektowana ulica

L

12 m

6 m

5 m

9.

9KD-L

Projektowana ulica

L

12 m

6 m

5 m

10

10KD-L

Projektowana ulica

L

12 m

6 m

5 m

11

11KD-L

Projektowana ulica

L

12 m z rozszerzeniem na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką jak w rysunku planu

6 m

5 m

12

12KD-L

Projektowana ulica

L

12 m z rozszerzeniem do 20 m w celu wykonania placu do zawracania 20x20 m

6 m

5 m

13

13KD-L

Projektowana ulica

L

12 m

6 m

5 m

a) rozwiązania techniczne ulic i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniem z ich zarządcami,

b) narożne ścięcia linii rograniczających na skrzyżowaniach ulic z drogą wojewódzką 10 x 10 m i na pozostałych skrzyżowaniach 5 x 5 m oraz 10 x 10 m na załamaniach trasy zbliżonej do 900zgodnie z rysunkiem planu,

2) powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym stanowi droga wojewódzka Nr 640,

3) na drodze 2KD-Z (istniejąca droga powiatowa Nr 1783B) należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów,

4) wskaźniki parkingowe w ilości:

a) przy usługach - 25 m.p./1000 m2p.u.

b) przy zakładach pracy - 20 m.p./1000 zatrudnionych

5) na terenach ulic w obrębie linii rograniczających zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, w tym i tymczasowych nie związanych z funkcjonowaniem ulicy, z wyjątkiem urządzeń technicznych dotyczących ich utrzymania a także infrastruktury technicznej

Rozdział 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków komunalnych i wód opadowych oraz usuwania odpadów stałych

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi z uwzględnieniem warunków określonych przez zarządcę urządzeń wodociągowych,

2) powiązanie projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym przewodem wodociągowym w ulicy T. Kościuszki zasilanym z miejskiej stacji wodociągowej w Siemiatyczach,

3) możliwość zmiany na etapie projektu budowlanego, zasad przebiegu tras projektowanych przewodów wodociągowych, pokazanych w rysunku planu pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i będą zachowane obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne,

4) dopuszcza się budowę ujęć wody związanych z obronnością kraju, ujęć przemysłowych, uzasadnionych względami technologicznymi, na własnym terenie wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych.

§ 21. W zakresie systemu odprowadzania ścieków komunalnych i wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych w układzie grawitacyjno - pompowym do miejskiej kanalizacji sanitarnej projektowanymi kanałami sanitarnymi zlokalizowanymi w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi z uwzględnieniem warunków określonych przez zarządcę urządzeń kanalizacyjnych,

2) powiązanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącym kanałem sanitarnym w drodze przy północnej granicy oczyszczalni ścieków i odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni w Siemiatyczach, a po oczyszczeniu do rzeki Kamionki,

3) do czasu zrealizowania projektowanej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych z lokalizacją w obrębie własnej działki, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, z wywożeniem do punktu zlewnego oczyszczalni, po wykonaniu kanałów sanitarnych
w ulicach należy zbiorniki zlikwidować lub przebudować na studzienki przelotowe,a budynki podłączyć do tych kanałów,

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni ulic, parkingów i innych terenów o znacznym stopniu zanieczyszcenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i warunkami określonymi przez zarządcę urządzeń kanalizacyjnych,

5) wody opadowe, zebrane kanalizacją deszczową, przed wprowadzeniem do odbiornika rz. Kamionki powinny być oczyszczone w stopniu spełniającym wymogi ochrony środowiska określone w aktualnych przepisach szczególnych,

6) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów, terenów zielonych i innych o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane powierzchniowo bezpośrednio do gruntu na własny, nieutwardzony teren, w sposób uniemożliwiający ich spływ na grunty sąsiednie poprzez zachowanie powierzchni przepuszczalnych, odpowiednie ukształtowanie terenu i ewentualne zastosowanie rozwiązań technicznych takich jak np. mały zbiornik retencyjny,

7) możliwość zmiany, na etapie projektu budowlanego, zasad przebiegu tras projektowanych kanałów sanitarnych, deszczowych oraz lokalizacje przepompowni ścieków, określonych jak w rysunku planu, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zostaną zachowane obowiązujące przepisy szczególne i uwzględnione w rozrządzie uzbrojenia ulicy wszystkie sieci przewidziane w ustaleniach planu,

8) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm ustalonych w przepisach szczególnych.

§ 22. W zakresie systemu usuwania odpadów stałych ustala się;

1) usuwanie odpadów stałych, systemem zorganizowanym, do pojemników bądź kontenerów ustawionych na własnym terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

2) lokalizację pojemników, kontenerów na odpady stałe zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych,

3) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wraz z organizacją ich odbioru według rozstrzygnięć Rady Miasta Siemiatycze.

Rozdział 12.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz przewodowy, ciepło i obsługę telekomunikacyjną

§ 23. W zakresie systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie odbiorców na przedmiotowym terenie w zależności od lokalizacji i zagospodarowania danej działki oraz wielkości zapotrzebowanej mocy:

a) z istniejących na tym terenie stacji transformatorowych, oznaczonych na rys. planu symbolem 11E, 21E, 22E i 27E po dostosowaniu ich do nowych warunków pracy,

b) z projektowanych stacji transformatorowych realizowanych przez PGE Dystrybucja lub poszczególnych inwestorów. Ustalenie typu stacji i lokalizacji projektowanych stacji powinno nastąpić na etapie projektu budowlanego,

2) zasilanie w/w projektowanych stacji transformatorowych - projektowanymi odcinkami linii kablowych lub napowietrznych SN 15 kV od istniejących linii SN 15 kV:

- linia Zakład Mleczarski I,

- linia Siemiatycze - Mielnik,

- linia Siemiatycze - Sarnaki,

3) przy zapotrzebowniu mocy powyżej 1MW - należy liczyć się z koniecznością budowy nowej linii SN 15 kV z RPZ 110/15 kV Siemiatycze, dodatkowo należy przewidzieć miejsce pod lokalizację projektowanych urządzeń elektroenergetycznych mających zasilać odbiorców z tego terenu i okolic,

4) bezpośrednią obsługę odbiorców - liniami kablowymi lub napowietrznymi nn, wychodzącymi z istniejących lub projektowanych stacji transformatorowych,

5) pozostawienie do dalszej eksploatacji istniejących na tym terenie stacji transformatorowych i linii SN 15 kV napowietrznych i kablowych - dostosowując jedocześnie do nowych warunków pracy,

6) przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu powinna być zrealizowana kosztem inwestora inwestycji podstawowej, na warunkach gestora sieci oraz obowiązujących przepisów szczególnych,

7) utrzymanie istniejącej linii WN 110 kV wraz z pasem technologicznym, relacji Siemiatycze - Adamowo,

8) zachowanie rezerwy terenu w postaci pasa technologicznego pod projektowaną linię WN 110 kV, relacji Siemiatycze - do istniejącej linii WN 110 kV Bielsk Podlaski - Adamowo,

9) dla istniejącej i projektowanej linii WN 110 kV napowietrznej (oznaczonej na rysunku planu symbolem eWN) - pas technologiczny (strefę bezpieczeństwa) szer. 40 m (po 20 m w obie strony od osi linii), w obrębie którego:

a) dopuszcza się lokalizowanie budynków pod warunkiem spełnienia:

- obowiązujących przepisów i norm dotyczących budowy obiektów w sąsiedztwie linii 110 kV,

- warunków eksploatacji w/w linii,

- warunków dotyczących przebywania ludzi w sąsiedztwie w/w linii,

b) zakazuje się lokalizowania budynków na stały pobyt ludzi w odległości 20 m od osi linii,

c) nakłada się obowiązek uzgodnienia z właścicielem w/w linii sposób zagospodarowania działki budowlanej oraz lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych,

d) dopuszcza się możliwość przebudowy istniejącej linii WN 110 kV pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych,

10) linię zabudowy dla SN 15 kV napowietrznych:

- z przewodami nieizolowanymi - 7m

- z przewodami izolowanymi - 5m

11) przebudowę, przystosowanie istniejących urządzeń elektroenergetycznych do nowych warunków pracy oraz realizację nowych inwestycji elektroenergetycznych - w opraciu o ustawę z dn. 10.04.1997r. "Prawo energetyczne" (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi stosownymi przepisami szczególnymi.

§ 24. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zasilanie odbiorców z projektowanej sieci gazowej ś/c - realizowanej od najbliższej istniejącej sieci gazowej ś/c lub bezpośrednio ze stacji redukcyjno - pomiarowej I0zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada,

2) realizację sieci gazowej z uwzględnieniem projektowanego zagospodarowania terenu i aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych,

3) utrzymanie do dalszej eksploatacji gazociągu wysokiego ciśnienia Mielnik - Siemiatycze, którego trasa przebiega przez przedmiotowy teren,

4) zachowanie strefy bezpieczeństwa gazociągu wysokiego ciśnienia (oznaczonego na rysunku planu symbolem G) szerokości 30m (po 15m w obie strony od osi gazociągu),

5) w pasie technologicznym - strefie bezpieczeństwa gazociągu wysokiego ciśnienia - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z właściwym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub zbiorczych dla kilku obiektów źródeł ciepła z preferencją stosowania paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń lub źródeł energii odnawialnej.

§ 26. 1. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:

1) podłączenie potencjalnych abonentów liniami telefonicznymi, z istniejącego w mieście systemu telekomunikacyjnego - po rozbudowie i ewentualnej przebudowie w stosownym zakresie,

2) wykonanie sieci telekomunikacyjnej jako kablową - z uwzględnieniem projektowanego zagospodarowania terenu i w oparciu o przepisy szczególne,

3) ochronę przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami telekomunikacyjnymi - zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. Dopuszcza się:

1) lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych,

2) przebudowę i rozbudowę istniejących sieci telekomunikacyjnych napowietrznych oraz ich wymianę na kablowe.

§ 27. W zakresie systemu tranzytowych rurociągów naftowych (oznaczonych na rysunku planu symbolem N) ustala się:

1) utrzymanie trasy tranzytu rurociągów nafty "Przyjaźń",

2) utrzymanie rezerwy terenu pod pas technologiczny - strefę bezpieczeństwa po 20m z obu stron skrajnych rurociągów,

3) w pasie technologicznym - strefie bezpieczeństwa rurociągów naftowych - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z właściwym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Rozdział 13.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 28. 1. Ustala się, że do czasu rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalonych planem, teren objęty planem może być użytkowany w sposób dotychczasowy.

2. Nie ustala się terminów rozpoczęcia robót budowlanych na poszczególnych terenach określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

Rozdział 14.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§ 29. Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenów stanowiących własność komualną Miasta Siemiatycze lub nabywanych przez miasto na cele publiczne - nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości,

2) dla innych terenów będących przedmiotem planu ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

Rozdział 15.
Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne

§ 30. Na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (decyzja Nr DMG.III.7151.15.2011) przeznacza się grunty leśne na cele nieleśne, określone w nieniejszej uchwale, o łącznej powierzchni 4,9998 ha , z czego:

a) leśne Ls V o łącznej powierzchni 2,2159 ha położone:

- w obrębie geodezyjnym Nr 0001 na działce o Nr 1463/7,

- w obrębie geodezyjnym Nr 0002 na działkach o Nr: 3461/2, 3462/2, 3455/2, 3456/2,

b) leśne Ls VI o łącznej powierzchni 2,7839 ha , położone w obrębie geodezyjnym Nr 0002 na działkach o Nr: 3461/2, 3462/2, 3478, 3533/3, 3533/4, 3459/2, 3574, 3573, 3447/2, 3510/2.

Rozdział 16.
Przepisy końcowe

§ 31. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/122/04 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 3 czerwca 2004r. oraz ustalenia zmiany miejscowego planu ogólnego Miasta Siemiatycze zatwierdzonej uchwałą Nr XLIV/255/98 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 27 maja 1998r. w obszarze objętym niniejszym planem.

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/143/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/143/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) Rada Miasta Siemiatycze stwierdza, że na terenie objętym planem inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych Miasta, będą realizowane z dochodów własnych Miasta oraz innych źródeł finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, na podstawie uchwalanych rocznych planów inwestycyjnych Miasta Siemiatycze.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/143/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 19 grudnia 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951) Rada Miasta Siemiatycze stwierdza, że w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama