reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/112/2012 Rady Gminy Sejny

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawieart. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościzamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Określa się ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z rozdziałem 5 § 8 ust. 1 pkt. 1, § 9 ust. 1 pkt. 1, oraz rozdziałem 6 § 11 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sejny.

§ 3. 1. Określa się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) W zabudowie jednorodzinnej :

a) odpady zmieszane - odbierane raz na miesiąc

b) odpady zebrane selektywnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe - odbierane raz na miesiąc.

2) Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zostanie podany mieszkańcom do wiadomości publicznej.

3) W zabudowie jednorodzinnej frakcje odpadów komunalnych wymienione poniżej będą odbierane z nieruchomości w ramach tzw. "wystawki":odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony.

4) Wystawki będą organizowane co najmniej dwa razy w roku.

5) Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów w ramach "wystawki" zostanie podany mieszkańcom do publicznej wiadomości.

§ 4. Określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

1. W PSZOK będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) odpady zielone,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

c) odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe,

d) przeterminowane leki,

e) chemikalia,

f) zużyte baterie i akumulatory,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) zużyte opony,warunkiem przyjęcia będzie ich selektywne dostarczenie.

2. Zebrane odpady należy dostarczyć do PSZOK własnym transportem w dowolnym terminie, w godzinach pracy punktu.

3. Odpady będą przyjmowane od mieszkańców Gminy Sejny objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach ponoszonej opłaty związanej z jego funkcjonowaniem.

4. Godziny otwarcia, lokalizację oraz regulamin PSZOK ustali i poda mieszkańcom do wiadomości Zarządca PSZOK.

§ 4. 1. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości tj. odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania będą zagospodarowane w Regionalnej Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Suwałkach.

2. Odpady zebrane selektywnie zostaną zagospodarowane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne we własnym zakresie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

§ 5. Uchwała w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiegoz mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Uzasadnienie

Nowelizacja z dnia 1 lipca 2011 r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. zobowiązuje gminy do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W celu wywiązania się z nowych obowiązków oraz ułatwienia mieszkańcom pozbywania się odpadów komunalnych Rada Gminy Sejny musi przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnychi zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała ta szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Sejny w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło i opakowania wielomateriałowe,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

f) odpady zielone,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe,

i) przeterminowane leki,

j) chemikalia,

k) zużyte baterie i akumulatory,

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

m) zużyte opony,

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami Gmina Sejny zorganizuje:

- odbiór odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w systemie dwupojemnikowym - w jednym pojemniku gromadzone będą odpady zebrane selektywnie, jako surowce wtórne, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, - w drugim pojemniku: odpady zmieszane. Odpady będą odbierane raz na miesiąc.

- odbiór odpadów wielkogabarytowych i mebli, zużytego sprzętu elektryczny i elektroniczny oraz opon w ramach "wystawek" organizowanych co najmniej dwa razy w roku.

- utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym przyjmowane będą:

a) odpady zielone,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

c) odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe,

d) przeterminowane leki,

e) chemikalia,

f) zużyte baterie i akumulatory,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) zużyte opony,

Odpady do gminnego punktu należy dostarczać własnym transportem.

Odebranie wszystkich odpadów od właściciela nieruchomości w ramach jednej opłaty, pozwoli na ograniczenie ilości odpadów zagospodarowywanych w sposób szkodzący środowisku naturalnemu.

Ustanowienie selektywnego odbierania odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z podziałem na dwie grupy umożliwia dogodne oraz czytelne podanie częstotliwości wykonywania usługi. Zostanie też wykorzystany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie tej uchwały po wyłonieniu w przetargu wykonawcy usługi, zostanie przygotowany harmonogram odbioru odpadów.

Zakres świadczonych usług przez Gminę Sejny został tak zaplanowany, aby w jak najbardziej efektywny sposób, środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców.

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sejny.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama