Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 113/XX/12 Rady Gminy Grajewo

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Grajewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889), art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849 i poz. 951) na wniosek Wójta Gminy Grajewo uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Grajewo na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Grajewo oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Grajewo przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy Grajewo w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski


Załącznik do Uchwały Nr 113/XX/12
Rady Gminy Grajewo
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Podział Gminy Grajewo na stałe obwody głosowania.

Numer stałego obwodu głosowania

Granice stałego obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Obwód Nr 1

Chojnówek, Cyprki, Flesze, Konopki, Konopki - Kolonie, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Mierucie, Popowo, Uścianki

Grajewo

Obwód Nr 2

Boczki - Świdrowo, Dybła, Kacprowo, Łękowo, Mareckie, Wierzbowo, Wojewodzin

Wierzbowo

Obwód Nr 3

Łojki, Podlasek, Ruda, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy

Ruda

Obwód Nr 4

Białaszewo, Białaszewo - Kolonia, Brzozowa, Gackie, Godlewo, Grozimy, Lipińskie, Łosewo, Modzele, Okół, Pieniążki, Sienickie, Sojczynek, Zaborowo

Białaszewo

Obwód Nr 5

Danówek, Elżbiecin, Koszarówka, Koty - Rybno, Łamane Grądy, Sikora, Szymany, Szymany - Kolonie, Toczyłowo

Danówek

Obwód Nr 6

Białogrądy, Brzozowa Wólka, Ciemnoszyje, Kapice, Przechody

Ciemnoszyje

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe