Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Krypno

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r, Nr 17, poz. 128, Nr. 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ); z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r.Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,poz. 1020 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się aktualizację zadań inwestycyjnych w 2012r.zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się aktualizację planowanych dotacji z budżetu gminy na 2012r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 15.351.983zł, w tym: dochody bieżące 12.073.584zł dochody majątkowe 3.278.399zł

2. Plan wydatków ogółem 16.821.233zł, w tym: wydatki bieżące 12.014.703zł wydatki majątkowe 4.960.390zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.469.250zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.396.750zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 72.500zł

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/108/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 grudnia 2012 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/108/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 grudnia 2012 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/108/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2012(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

600

60016

6050

Przebudowa odcinka drogi Długołęka-Peńskie

120.000

120.000

-

70.000

50.000

Urząd Gminy

2.

600

60016

6050

Budowa chodnika we wsi Ruda- II etap

8.600

8.600

8.600

Urząd Gminy

3.

700

70005

6050

Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Długołęka II

43.000

43.000

43.000

Urząd Gminy

4.

700

70005

6060

Zakup działki pod budowę świetlicy we wsi Bajki Zalesie

24.020

24.020

24.020

Urząd Gminy

5.

754

75412

6050

Termomodernizacja budynku OSP w Kuleszach-Chobotkach

10.000

10.000

10.000

Urząd Gminy

6.

754

75412

6060

Zakup samochodu strażackiego

13.600

13.600

13.600

Urząd Gminy

7.

900

90095

6050

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Krypno

29.800

29.800

29.800

Urząd Gminy

8.

900

90095

6050

Budowa odcinków wodociągu na terenie Gminy Krypno

4.500

4.500

4.500

Urząd Gminy

9.

900

90095

6050
6057
6059

Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno

4.898.205

2.890.140

361.340

530.000

1.998.800

Urząd Gminy

10.

900

90095

6050

Wykonanie dokumentacji na zadanie "Wykorzystanie energii słonecznej poprzez montaż instalacji solarnych"

21.500

21.500

21.500

Urząd Gminy

11.

900

90095

6050

Wykonanie dokumentacji projektowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków

5.400

5.400

5.400

Urząd Gminy

12.

900

90095

6060

Zakup koparki

192.500

192.500

95.720

96.780

Urząd Gminy

13.

900

90095

6060

Zakup urządzenia do udrażniania rur kanalizacyjnych

35.670

35.670

35.670

Urząd Gminy

14.

900

90095

6060

Zakup samochodu osobowego dla obsługi kanalizacji

6.700

6.700

6.700

Urząd Gminy

15.

921

92195

6050

Budowa podjazdu do Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie

10.300

10.300

10.300

Urząd Gminy

16.

921

92195

6050
6057
6059

Budowa świetlicy wiejskiej w Zastoczu wraz z zagospodarowaniem terenu

1.213.400

1.182.000

2.600

699.970

479.430

Urząd Gminy

17.

926

92695

6060

Zakup zestawu zimowego z osprzętem do sprzątania placu

8.500

8.500

8.500

Urząd Gminy

OGÓŁEM

6.589.795

4.606.230

681.250

1.396.750

5 0.000

2.478.230


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/108/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Dotacje z budżetu na 2012r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gmina Białystok

13.550

2.

Gmina Trzcianne

12.550

3.

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie

2.000

263.000

4.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie

140.000

5.

Powiat Moniecki

40.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub podmiot

1.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze

367.200

2.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rudzie

144.270

3.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

50.000

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krypnie

2.700

Razem

120.800

914.470


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/108/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Objaśnienia :

Plan dochodów:

Dz.756- zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.758- zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej oraz wpływ dochodów z różnych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych.

Dz. 900- zwiększono plan dochodów z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego (I etap- kanalizacja w Kruszynie).

Plan wydatków:

Dz. 600 - zwiększono plan wydatków na zakup oleju opałowego oraz dokończenie zadania inwestycyjnego w świetlicy wiejskiej w Długołęce.

Dz.750- zwiększono plan wydatków na zakup oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz na usługi konserwacji sprzętu komputerowego, zwiększono plan wydatków na opłatę podatku dochodowego od inkasa podatków i opłat lokalnych oraz dokonano przesunięć z wynagrodzeń do Dz.801 w związku z realizacją projektu z POKL.

Dz. 754- dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

Dz.757- zwiększono plan wydatków na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 801- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zgłoszonym i brakami w planie finansowym Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

Dz.852- dokonano przesunięć między rozdziałami w związku z podpisaną umową na współfinansowanie zadania w ramach rozdziału- Rodziny zastępcze (współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej).

Dz.854- zwiększono plan wydatków na wypłatę stypendiów-udział własny oraz na wynagrodzenia i pochodne w świetlicy ZSP Krypno.

Dz.900- dokonano przesunięć w planie wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Dz.921- zwiększono plan dotacji dla GOK w Krypnie.

Dz.926- dokonano przesunięć w planie wydatków oraz zwiększono plan wydatków na zakup oleju opałowego do hali widowiskowo-sportowej w Krypnie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe