Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, nr 149, poz. 887 z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Krasnopol uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z zastrzeżeniem § 2, w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 120 dm3,- 11,71 zł +VAT,

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 240 dm3,- 17,00 zł +VAT,

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 660 dm3- 35,00 zł + VAT,

4) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 1 m3- 42,00 zł + VAT.

2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości: 20 zł +VAT za 1 m3.

3. Częstotliwość wykonywania usług, o których mowa w ust. 1, winna odpowiadać postanowieniom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol.

§ 2. W przypadku gdy odpady komunalne typu szkło, plastik, puszki aluminiowe, makulatura są zbierane w sposób selektywny stawki opłat wynoszą 50 % stawek określonych w §1 ust.1.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/150/09Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe