Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/163/2012 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywaja się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2012 r. poz.391) w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 35,00 zł za 1 m3nieczystości ciekłych.

§ 2. Określa sie górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy w wysokości 70,00 zł za odebranie 1m3odpadów komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXV/149/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie i transport nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 195, poz.2428).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe