Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/127/12 Rady Gminy Płaska

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz. 1441, z 2010 r. Nr 28, poz. 142i 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6k, art. 6j ust 4 i art. 6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Płaska od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w ust. 1 w wysokości 12 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 2 lub ust. 3.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których stale nie zamieszkują mieszkańcy (mieszkańcy sezonowi), a powstają odpady komunalne ustala się w oparciu o składaną deklarację z zastosowaniem stawki określonej w § 1 ust. 2 lub ust. 3.

4. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy stale, nieruchomości na których stale nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustali Wójt Gminy w drodze decyzji z zastosowaniem stawek określonych w § 1.

5. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 określa odrębna uchwała.

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nie selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w § 1 ust 2.

2. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w §1 ust. 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe