Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 96/XXI/2012 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951.), Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) segregowane odpady komunalne: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

3) problemowe odpady komunalne: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie od właściciela nieruchomości każda zebrana ilość odpadów komunalnych wymienionych w §1 wytworzona w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego.

§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) odpady nieselekcjonowane odbierane będą raz na miesiąc a w razie konieczności częściej;

2) frakcje odpadów komunalnych gromadzone selektywnie:

a) odpady opakowaniowe odbierane będą raz na rok, a w razie konieczności częściej;

a) odpady problemowe odbierane będą raz na rok , a w razie konieczności częściej;

b) odpady biodegradowalne i zieloneodbierane będą raz na rok , a w razie konieczności częściej;

§ 4. 1. Odpady wymienione w § 1 pkt 3 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości mieszkańcom.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe