Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 97/XXI/2012 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 j ust. 2, art. 6k ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951.), Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, przy czym jako gospodarstwo domowe należy rozumieć jako grupę osób spokrewnionych, spowinowaconych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.

§ 2. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi w następującej wysokości:

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 9 zł/m-c.

2) gospodarstwo domowe 2-3 osobowe - 18 zł/m-c.

3) gospodarstwo domowe 4-5 osobowe - 25 zł/m-c.

4) gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe. - 30 zł/m-c.

§ 3. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi w następującej wysokości:

1) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 13,50 zł/m-c.

2) gospodarstwo domowe 2-3 osobowe - 27 zł/m-c.

3) gospodarstwo domowe 4-5 osobowe - 37,50 zł/m-c.

4) gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe. - 45 zł/m-c.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe