Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Sokoły

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) Rada Gminy Sokoły uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie:

1) rodzajów i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) sposobu zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych,

4) sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Na terenie Gminy Sokoły odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości w podziale na następujące frakcje:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe,

9) przeterminowane leki i chemikalia,

10) zużyte opony,

11) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się od właściciela nieruchomości każdą zebraną ilość odpadów komunalnych wytworzoną w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego.

§ 4. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1-4 i pkt 11, jest realizowana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż:

1) raz na miesiąc - w przypadku odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 1-4,

2) raz na dwa tygodnie - w przypadku odpadów komunalnych zebranych jako niesegregowane (zmieszane), o których mowa w § 2 pkt 11,

2. Odbieranie odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych gromadzonych w odpowiednich pojemnikach lub workach powinno być realizowane co najmniej raz w miesiącu. Zaleca się zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowym kompostowniku.

3. Odpady takie jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony należy odbierać nie rzadziej niż raz w roku, w terminach określonych przez przedsiębiorcę.

4. Zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia powinny być dostarczane przez właścicieli nieruchomości do mobilnych punktów selektywnej zbiórki lub innych punktów zbiórki organizowanych przez podmioty na terenie gminy w terminach określonych przez przedsiębiorcę, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

5. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości w wyniku prac prowadzonych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia ani zgłoszenia zamiaru robót, właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych w zależności od potrzeb.

§ 5. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych wymienionych w § 2 określony jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Wójt Gminy Sokoły podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik do Uchwały Nr XVII/126/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 grudnia 2012 r.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ODPAD

PROCES ODZYSKU 1)

PROCES UNIESZKODLIWIANIA 1)

ZMIESZANE

R1, R15

D1, D8, D9, D16

BIODEGRADOWALNE

R1, R3, R10

D10

TWORZYWA SZTUCZNE

R1, R5, R14, R15

D10

WIELOMATERIAŁOWE

R1, R5, R14, R15

D10

METAL

R4, R5

-

SZKŁO

R14, R15

-

PAPIER I TEKTURA

R1, R3, R14, R15

D10

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE

R1, R5, R15

D1, D10

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

R5, R14, R15

-

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

R6

D5, D16

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

R14

-

PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA

R1, R2, R6

D5, D10, D16

ZUŻYTE OPONY

R5

-

ODPADY ZIELONE

R1, R3, R10

D1, D8, D9, D16

1) Procesy odzysku i unieszkodliwiania określone zostały na podstawie załączników nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe