Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Gminy Sokoły

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) Rada Gminy Sokoły uchwala, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sokoły zobowiązani są wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wyliczana przez właściciela nieruchomości, na podstawie składanej do Wójta Gminy Sokoły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości ma obowiązek wnosić bez wezwania raz na kwartał, gotówką w kasie Urzędu Gminy w Sokołach ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły lub na rachunek bankowy: BS Sokoły 90 8766 0005 0000 0824 2000 0010, podając w tytule adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

§ 4. Określa się następujące terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku;

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 30 września danego roku;

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

§ 5. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się do dnia 30 września 2013 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe