Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 326/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 257 pkt 1, pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567, poz. 780, poz. 902, poz. 1053, poz. 1396, poz. 1440, poz. 1637, poz. 1661, poz. 1738, poz. 1940, poz. 1949, poz. 2166, poz. 2218, poz. 2447, poz. 2690, poz. 2715, poz. 3038, poz. 3181, poz. 3182, poz. 3704, poz. 4162) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 61.029.475 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 57.174.250 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.729.889 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 3.855.225 zł, (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.000 zł),

3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.893.749 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 55.087.496 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.729.889 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.806.253 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 427.481 zł),

4) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.864.274 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.136.868 zł,

b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

10 665

10 665

w tym wydatki bieżące

10 665

10 665

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

10 307

10 307

w tym wydatki bieżące

10 307

10 307

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

9 822

9 822

Rozdział 80104

Przedszkola

5 008

6 486

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

3 201

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2

0

§ 4270

Zakup usług remontowych

496

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

1 014

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

116

0

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

801

0

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

593

2 271

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 156

0

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

86

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

500

0

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

200

0

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 370

0

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

2 658

0

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 658

0

Rozdział 80195

Pozostała działalność

0

3 336

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

3 336

Dział 852

Pomoc społeczna

485

485

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

0

485

§ 4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0

485

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

485

0

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

485

0

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

358

358

w tym wydatki bieżące

358

358

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

358

358

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

358

358

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

1

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

357

§ 4220

Zakup środków żywności

305

0

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

53

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe