Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 22.114.2012 Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52,poz. 420, z 2009 roku Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40, poz.230, z 2011 roku Nr 21, poz. 113 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 1 925 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 8 025 913 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 6 834 410 zł

2) dochody majątkowe - 1 191 503 zł:

2. Wydatki budżetowe ogółem: 8 385 307 zł w tym:

1) wydatki bieżące - 5 949 942 zł

2) wydatki majątkowe - 2 435 365 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 359 394 zł został pokryty przychodami z tytułu pożyczki .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22.114.2012
Rady Gminy Czyże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

dochody

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

3 175 615,00

1 925,00

3 177 540,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

1 925,00

1 925,00

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0,00

1 925,00

1 925,00

Razem własne :

5 954 377,00

1 925,00

5 956 302,00

Razem porozumienia :

949 853,00

0,00

949 853,00

Razem zlecone :

1 119 758,00

0,00

1 119 758,00

8 023 988,00

1 925,00

8 025 913,00

wydatki

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

101 385,00

1 925,00

103 310,00

01030

Izby rolnicze

25 500,00

1 925,00

27 425,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

25 500,00

1 925,00

27 425,00

Razem własne:

5 507 176,00

1 925,00

5 509 101,00

Razem zlecone:

1 119 758,00

0,00

1 119 758,00

Razem porozumienia:

1 756 448,00

0,00

1 756 448,00

Ogółem

8 383 382,00

1 925,00

8 385 307,00

Na podstawie pisma Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów o 1 925 zł z tytułu rezerwy subwencji ogólnej. Powyższe środki przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w dziale 010.

Przewodnicząca


Krystyna Gawryluk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe