Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit."d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 rNr 142 poz. 1591 z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r Nr 52 poz. 420,Nr 157 poz. 1241 z 2010 roku Nr 28 poz. 142i 146, Nr 40 poz. 230 , Nr 106 poz. 675 z 2011 r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r poz. 567) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art214, art.215, art. 222, art. 235 , art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 , Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020 Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 824 440 zł w tym: - dochody bieżące - 6 913 296 zł

- dochody majątkowe - 2 911 144 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 386 940 zł, w tym: - wydatki bieżące - 6 468 102 zł

- wydatki majątkowe - 2 918 838 zł, w tym: wydatki inwestycyjne - 2 918 838 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości - 437 500 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łaczna kwota przychodów budżetu w wysokości - 0 zł, . Łączna kwota rozchodów budzetu w wysokości - 437 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna - 9 000 zł.

- na zarzadzanie kryzysowe - 16 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 25 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie - 1000 zł na realizację zadań określonych programie przeciwdziałania narkomanii oraz 24 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie na - 2 000 zł zwiazane z realizacja zadan okreslonych ustawa Prawo Ochrony środowiska.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na łaczną kwotę - 180 000 zł zgodnie z załącznikem Nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 180 000 zł , wydatki - 180 000 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i poźyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty - 200 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2014 jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokosci poszczególnych limitów zobowiazań określonych w § 10 przedmiotowej uchwale. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów wyodrębnionego rachunku dochodów przy oświatowych jednostkach budżetowych. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami w zakresie wydatków na uposażenia , wynagrodzenia i ich pochodnych , wydatków majątkowych i bieżących.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kalenik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/105/12
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/105/12
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/105/12
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/105/12
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/105/12
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/105/12
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/105/12
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe