Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/273/12 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 r. (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz 1806; z 2003r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, nr 173, poz 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111. nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 40, poz 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz, 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. nr 567) oraz art. 15 ust. 5 i art 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2000 r Nr 50 poz. 601 z późn. zmianami) Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sokółce Nr XVIII/128/04 z dnia 19 lutego 2004r w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów oraz rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w Sokółce (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2004 r Nr 21 poz. 409, Nr 102 poz. 1496) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dodać punkt :

6) do bezpłatnych przejazdów dla osób niewidomych, ociemniałych i niedowidzących - legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu niepełnosprawności 04-O.

2. w § 2 dodać punkt:

7) osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem i opiekunem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe