Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 7 stycznia 2013r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Łomży

Tekst pierwotny

Na podstawie art.182 i art.183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190 z 2011 r. Nr 34, poz.172) w związku z art.16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z póżn. zm.), Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Miejskiej Łomży.

1.

Rada Miejska Łomży uchwałą Nr 277/XXXI/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Janusza Franciszka Nowakowskiego w okręgu wyborczym Nr 1 z listy wyborczej Nr 11 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców PPSL Wspólnota Samorządowa w związku z art.190 ust.1 pkt 2 ustawy.

2.

Rada Miejska Łomży uchwałą Nr 278/XXXII/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. stwierdziła, że radnym w okręgu wyborczym Nr 1 został Pan Jan Jarota z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów ważnych i nie utracił prawa wybieralności.

3.

Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okręgu wyborczego Nr 1 oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Łomży.

Komisarz Wyborczy


Eugeniusz Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe