Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/107/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006r Nr 97, poz 674, Nr 170, poz 1218, Nr 220, poz 1600; z 2007r Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r., Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po czternastu dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 20 listopada 2012 r.

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BARGŁÓW KOŚCIELNY

Dział I.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy.

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2) rozporządzeniu bez bliższego określenia - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,

3) szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły i placówki wszystkich typów i rodzajów, dla których Gmina Bargłów Kościelny jest organem prowadzącym w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, a także, odpowiednio oddział przedszkolny, zespół szkół i punkt przedszkolny,

4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki o której mowa w pkt. 3,

5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy placówki od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział,

7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zwaną dalej Kartą Nauczyciela.

2. Dodatki, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, przyznawane są nauczycielom, w tym wicedyrektorom szkół - przez dyrektora, natomiast dyrektorom szkół - przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny.

Dział II.
Dodatek za wysługę lat

§ 3. Wysokość oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat ustala się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i rozporządzenia.

§ 4. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki przysługuje:

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca - począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku.

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

Dział III.
Dodatek motywacyjny

§ 5. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym oraz osiągnięć wychowawczo - opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników w nauce potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.; w przypadku dyrektora szkoły - wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły w ocenie zewnętrznej;

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

c) aktywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych szkoły, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

c) aktywny udział w realizowaniu i inspirowaniu innych działań w ramach zadań statutowych szkoły;

4) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, w tym stanowiskiem kierowniczym, w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do realizacji przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych, urządzeń szkolnych i pomieszczeń,

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły,

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

f) przestrzeganie obowiązującego porządku pracy, w szczególności czasu zajęć;

5) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez Gminę Bargłów Kościelny priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

§ 6. 1. Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli stanowi kwota 76,50 zł na 1 osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli pełniących funkcję dyrektora.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 255 zł.

3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora można przyznać wyższy dodatek motywacyjny, jednakże nie większy niż 599 zł, natomiast wicedyrektorowi szkoły można przyznać dodatek motywacyjny nie większy niż 299,50 zł.

§ 7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

§ 8. Za przygotowanie oraz realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy pomocowych nauczyciele oraz dyrektorzy szkół mogą uzyskać zwiększenie dodatku motywacyjnego ponad przyznaną kwotę, w tym ponad stawki określone w § 6 ust. 2 i 3, jednak nie więcej niż do 2000 zł miesięcznie przez okres trwania projektu.

-

Dział IV.
Dodatek funkcyjny

§ 9. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:

1) dyrektorowi szkoły podstawowej - w wysokości do 748,75 zł;

2) dyrektorowi zespołu szkół - w wysokości do 2545,75 zł;

3) wicedyrektorowi zespołu szkół - w wysokości do 1347,75 zł;

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki dyrektora w zastępstwie, w wysokości do 299,50 zł.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje ponadto nauczycielowi, któremu powierzono funkcję:

1) wychowawcy klasy

a) liczącej do 17 uczniów - w wysokości 68,60 zł,

b) liczącej 18 uczniów i wiecej - w wysokości 89,08 zł.

2) opiekuna stażu - w wysokości 68,60 zł.

§ 10. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 11. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

Dział V.
Dodatek za warunki pracy

§ 12. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach określonych w Rozporządzeniu.

§ 13. 1. Nauczycielom szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.

2. Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną.

§ 14. W razie zbiegu prawa do kilku dodatków za warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich dodatków.

Dział VI.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 15. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy, jeżeli praca w tych godzinach realizowana była w warunkach uprawniających do tego dodatku.

2. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowe zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze przysługuje inny dzień wolny od pracy lub odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową.

Dział VII.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 16. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, zgodnie z art. 49 ust. 2 Karta Nauczyciela reguluje odrębna uchwała.

Dział VIII.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 17. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole położonej na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, miesięcznie w wysokości:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 68,60 zł;

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 91,43 zł;

3) przy trzech osobach w rodzinie - 114,34 zł;

4) przy czterech i więcej osób w rodzinie - 137,21 zł.

2. Do grona osób, na które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka;

2) pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia oraz niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

3) dzieci niepełnosprawne, nie posiadające własnego źródła dochodów.

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, który także jest nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach na terenie gminy przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

6. O zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor - Wójta. Nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy podlega zwrotowi.

§ 18. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie, natomiast w przypadku zakończenia pracy w trakcie miesiąca - proporcjonalnie do przepracowanych dni w tym miesiącu.

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:

1) nie świadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego;

4) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia;

5) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta.

Dział IX.
Przepisy końcowe

§ 19. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Augustowie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe