Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/148/2012 Rady Gminy Sztabin

z dnia 10 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzmaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Sztabin Nr XXV/215/06 Rady Gminy Sztabin z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 99, poz. 972) zmieniona Uchwałą Nr XV/97/08 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 18 poz. 190).

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik do Uchwały Nr XIV/148/2012
Rady Gminy Sztabin
z dnia 10 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin, zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania i porządku na terenie Gminy Sztabin.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Sztabin lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Sztabin na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Sztabin podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

3) nieruchomości - rozumie się przez to zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

4) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie sę przez to wyznaczone przez Gminę Sztabin miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie;

5) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku;

6) selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem;

7) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

8) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów;

9) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

10) odpadach zielonych - rozumie się przez to stanowiące cześci roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają następujące frakcje odpadów:

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlano-remontowe;

12) zużyte opony.

3. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

§ 4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania terenu posesji w odpowiednim stanie sanitarnym oraz porządku i czystości przez wykonywanie czynności zapobiegających, takich jak:

1) zapobieganie nagromadzaniu się odpadów komunalnych poza miejscem do tego przeznaczonym;

2) zapobieganie powstawaniu źródeł zagrożenia epidemiologicznego spowodowanych w szczególności niewłaściwym kompostowaniem, przechowywaniem nawozów naturalnych oraz odpadów komunalnych;

3) zapobieganie mieszaniu się odpadów komunalnych z odpadami ulegającymi biodegradacji;

4) zapobieganie dewastacji pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych;

5) zapobieganie rozprzestrzenianiu się przykrych zapachów;

6) odpowiednie utrzymanie sanitarne budynków gospodarczych i innych przeznaczonych do hodowli lub utrzymania zwierząt domowych;

7) utrzymywanie nieruchomości służących do użytku publicznego w czystości i porządku;

8) systematyczne sprzątanie nieruchomości w sposób nie powodujący zanieczyszczania powietrza, wód i gruntów. Utrzymywanie zabudowanych elementów małej architektury i ogrodzeń w stanie gwarantującym czysty i estetyczny wygląd.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich wystąpieniu.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania stwarzających zagrożenie dla ludzi sopli i nawisów śniegu z rynien i dachów.

3. W przypadku oblodzenia, części nieruchomości służącej do użytku publicznego należy posypać piaskiem lub innym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) gdy mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Zabrania się mycia samochodów ciężarowych i autobusów poza myjniami.

§ 7. 1. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska;

2) gdy naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

2. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.

2. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności:

1) kosze uliczne na odpady o pojemności nie mniejszej niż 30 litrów;

2) kontenry na odpady, w tym kontenery na odpady remontowo-budowlane o wielkości nie mniejszej niż 4 m3;

3) worki na odpady z przeznaczeniem w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów;

4) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów;

5) pojemniki przeznaczone na przeterminowane lekarstwa;

6) pojemniki na zużyte baterie.

3. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki powinny być obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne. Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy umiejscowić poza wiatą, a jeżeli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 9. 1. W każdym rodzaju zabudowy dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę;

2) biały - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne;

3) zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe lub mieszane;

4) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe;

5) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

6) czerwony - z przeznaczeniem na metale.

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinej powinny być ustawiane w tak zwanych gniazdach znajdujących się na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie każdego punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Gniazdo powinno składać się z pojemników o pojemności co najmniej 240 litrów (wskazane 1100 litrów), po jednym na każdą ze zbieranych frakcji odpadów.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się zgodne z kolorystyką określoną w § 9 ust. 1 worki z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 80 l, które są odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu.

4. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, można stosować pojemniki określone w § 8 ust. 2 pkt 2-4 , w tym do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki i worki o kolorystyce określonej w § 9 ust. 1. Na pojemnikach powinna być umieszczona w sposób trwały czytelna informacja zawierająca dane identyfikujące jednostkę wywozową odbierającą odpady komunalne.

5. Pojemniki i worki z tworzywa sztucznego o kolorystyce określonej w § 9 ust. 1 przeznaczone na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów.

6. Zabrania się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużuty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

§ 10. 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, uwzględniając następujące normy:

1) budownictwo rodzinne - min. pojemność pojemnika 120 litrów;

2) budownictwo wielorodzinne - min. pojemnośćpojemnika 1100 litrów.

2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące normy:

1) placówki handlowe, usługowe i lokale gastronomiczne - minimalna pojemność pojemnika 240 litrów;

2) budynki użytczności publicznej, place, parkingi, cmentarze - minimalna pojemność pojemnika 1100 litrów;

3) zakłady produkcyjne, rzemieślnicze - minimalna pojemność pojemnika 1100 litrów.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z § 10 ust. 1 i 2.

§ 11. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. Odległość pomiędzy koszami na odpady, rozstawionymi na drogach publicznych, powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 13. Odpady komunalne zmieszane odbierane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

§ 14. 1. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-6 dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą z częstotliwością zgodną z ustalonym harmonogramem, jednak nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

2. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 9, 10 i 12 dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku w uzgodnionych miejscach na terenie sołectwa. Odpady wielkogabarytowe oraz opony nie wymagają specjalnych pojemników do zbierania.

§ 15. Odpady budowlano-remontowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w workach lub kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę wywozową, ustawionych w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej.

§ 16. 1. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 14 i § 15, z wyłączeniem § 3 ust. 2 pkt 6 mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Adresy tych punktów będą podawane do publicznej wiadomości ;

2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach. Adresy tych aptek będą podawane do publicznej wiadomości;

3) zużyte baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych punktach. Adresy tych punktów będą podawane do publicznej wiadomości.

2. Miejsca i terminy zbierania odpadów wymienionych w ust. 1, udostępnione będą do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Nie dopuszcza się do odprowadzenia płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe oraz do kanalizacji sanitarnej.

3. Zbiorniki, w których przechowywana jest gnojowica w gospodarstwach rolnych muszą spełniać odpowiednie przepisy prawa budowlanego, a w szczególności powinny posiadać nieprzepuszczalne dno i ściany.

4. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania sie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 18. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności minimum 240 litrów na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne - 1 szalet powinien przypadać na niewięcej niż 200 uczestników. Organizator obowiązany jest do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu imprezy oraz terenów przyległych, które zostały zanieczyszczone w wyniku tej imprezy, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 19. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymywania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, place, ulica, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).

§ 21. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

2. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne.

3. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa z uwięzi na terenie nieruchomości nie powinno powodować żadnego zagrożenia, czyli nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wyklucza samowolny dostęp osób trzecich, jest odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

4. Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane do obiektów użyteczności publicznej. Postanowienie to nie dotyczy psów przewodników, z których pomocy korzystają osoby niepełnosprawne oraz psów szkolonych do zadań specjalnych.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca wspólnego użytkowania.

6. Osoba posiadająca psy i koty jest zobowiązana do przestrzegania innych obowiązków określonych w przepisach szczególnych, jak obowiązkowe szczepienie psów i kotów przeciw wściekliźnie oraz uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta;

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory;

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 23. 1. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odpowiednich odległościach od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby nie zakłócały one korzystania z nieruchomości sąsiedniej, w szczególności:

1) 10 m od granicy sąsiada i dróg niepublicznych;

2) 40 m od zabudowań sąsiada i dróg publicznych;

3) 100 m od szkół i placów zabaw dzieci.

2. W przypadku braku możliwości zachowania wymienionych w ust. 1 odległości konieczne jest wykonanie ogrodzenia szczelnego i wysokiego na 3 metry naturalnego lub sztucznego np. krzewy lub siatka.

§ 24. Gołębi nie utrzymuje się w rejonach w których występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w innych rejonach hodowla gołębi dopuszczalna jest w estetycznych niestanowiących zagrożenia gołębnikach za zgodą właścicieli przyległych posesji.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 25. 1. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej Gminy.

2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację w miarę potrzeb.

4. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii terenowego inspektora sanitarnego zarządza przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie Gminy ustalając obszar i termin jej przeprowadzenia.

5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Sztabin.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe