Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6I ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy w Kuźnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, do 15 dnia po upływie każdego kwartału, którego dotyczy opłata w terminach do 15 kwietnia za I kwartał, do 15 lipca za II kwartał, do 15 października za III kwartał do 15 stycznia za IV kwartał.

2. Opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczania jest bez wezwania w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy.

3. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1. na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Kuźnica oraz w Urzędzie Gminy Kuźnica,

2. na stronie internetowej Gminy Kuźnica

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica


mgr Bohdan Garkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe