Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy Białowieża

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28 poz. 142; poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, z 2012 poz. 567) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r poz. 391 Rada Gminy Białowieża uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Białowieża, zwanej dalej deklaracją określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Białowieża deklarację do dnia 15.03.2013r.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w urzędzie Gminy deklarację, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki


Załącznik do Uchwały Nr XIX/106/12
Rady Gminy Białowieża
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Deklaracja

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe