Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/107/12 Rady Gminy Białowieża

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art i art. 40 ust. 1 i art 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28 poz. 142; poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r poz. 391) Rada Gminy Białowieża uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białowieża i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) odpady zmieszane (niesegregowane),

2) makulatura,

3) tworzywa sztuczne,

4) tekstylia,

5) szkło,

6) metale,

7) opakowania wielomateriałowe,

8) odpady zielone,

9) odpady wielkogabarytowe,

10) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) zużyte opony,

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

13) przeterminowane leki i chemikalia,

14) zużyte baterie i akumulatory,

15) popiół i żużel z palenisk domowych.

§ 3. Rodzaj oraz minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Białowieża określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białowieża.

§ 4. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) W zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) - raz na miesiąc

b) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny - raz na miesiąc,

c) odpady ulegające biodegradacji - cztery razy w roku ( kwiecień, maj, wrzesień, listopad ),

d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - dwa razy w roku ( jeden termin na wiosnę, drugi na jesieni ).

2) W zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) - 2 razy w miesiącu,

b) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,

c) odpady ulegające biodegradacji - 2 razy w miesiącu w okresach wegetacyjnych (kwiecień - listopad). Dodatkowo dla choinek wyznacza się 2 terminy odbioru w styczniu i lutym,

d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - raz w tygodniu.

2. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane ) oraz odpady komunalne obejmujące papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła, opakowania wielomateriałowe, ubrania i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady podlegające biodegradacji odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy, szkołach i przedszkolach.

§ 6. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach.

§ 7. Chemikalia należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do punktów zbiórki zorganizowanych przez Gminę Białowieża.

§ 8. 1. Komunalne odpady budowlane powstające na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Odbiór odpadów komunalnych określonych w § 7 ust. 1 prowadzony jest odpłatnie przez wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Białowieża wyłonionego w przetargu oraz przez innych uprawnionych przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 9. Wójt Gminy Białowieża podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białowieża oraz w lokalnej prasie lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów, terminy ich otwarcia oraz wykaz frakcji odpadów odbieranych w tych punktach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Wołkowycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe