Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Tykocin

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Tykocin (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2007 r. Nr 42, poz. 339), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XIV/125/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 stycznia 2007 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 11 uchwały nr V/29/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Tykocin (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2007 r. Nr 42, poz. 339), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.";

2) § 12 uchwały nr V/29/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Tykocin (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2007 r. Nr 42, poz. 339), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

3) § 2 uchwały nr XIV/125/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 stycznia 2007 r (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 614), który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr V/29/07
Rady Miejskiej w Tykocinie
z 30 stycznia 2007 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Tykocin

Na podstawie art. 5 a ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337/ Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

I. Zasady przeprowadzania konsultacji.

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych ustawą,

2) w ważnych sprawach dla gminy z zastrzeżeniami § 2 ust. 2.

§ 2. 1. Ważną sprawą dla gminy jest sprawa dotycząca ogółu lub znacznej części mieszkańców.

2. Konsultacje mogą dotyczyć również sprawy dotyczącej tylko części mieszkańców np. sołectwa lub osiedla.

§ 3. [1]) W konsultacjach mają prawo brać udział osoby zamieszkujące na terenie gminy.

§ 4. W konsultacjach osoby, o których mowa w § 3, wypowiadają swoje opinie co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

§ 5. Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy.

II. Tryb przeprowadzania konsultacji.

§ 6. 1. Organem uprawnionym do przeprowadzania konsultacji jest Burmistrz Tykocina.

2. Burmistrz zarządza przeprowadzenie konsultacji:

1) w wypadkach przewidzianych ustawą,

2) z inicjatywy własnej,

3) na wniosek przynajmniej 20 % mieszkańców gminy lub 20 % mieszkańców z terenu jednostek pomocniczych (sołectw, osiedli) - jeżeli wnioskowany do konsultacji temat dotyczy tylko części terenu gminy.

§ 7. 1. Burmistrz, postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji, podaje zarządzenie w tej sprawie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tykocinie.

2. Zarządzenie o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

1) pytanie lub pytania konsultacji albo warianty zaproponowane danej jednostce do wyboru,

2) termin przeprowadzenia konsultacji,

3) wzór karty wypowiedzi,

4) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji,

5) wskazanie celu konsultacji oraz skutki dla mieszkańców wynikające z przeprowadzonej konsultacji.

3. Zarządzenie doręcza się przedstawicielom jednostek pomocniczych (sołtysom), których konsultacje dotyczą oraz osobie wskazanej przez wnioskodawców.

§ 8. Konsultacje są ważne jeśli wypowie się w nich co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania .

§ 9. O wyniku konsultacji Burmistrz powiadamia inicjatora oraz mieszkańców miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty .

§ 10. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Gmina.

III. Postanowienia końcowe.

§ 11. [2]) (pominięty).

§ 12. [3]) (pominięty).


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XIV/125/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 stycznia 2007 r.

[2]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[3]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 2 obwieszczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe