reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/185/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k, art. 6 r ust.1, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 10,10 zł miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 8,50 zł miesięcznie.

3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

1. 0,12 m3- 15,40 zł;

2. 0,24 m3- 30,80 zł;

3. 1,1 m3- 77,64 zł;

4. 5 m3- 352,90 zł;

5. 7 m3- 515,24 zł;

4. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:

1. 0,12 m3- 12,96 zł;

2. 0,24 m3- 25,92 zł;

3. 1,1 m3- 65,34 zł;

4. 5 m3- 297,00 zł;

5. 7 m3- 433,62 zł;

5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 lub 2 i ust. 3 lub 4.

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub2.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 3 lub4.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 2 i 4 określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391), od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6k ustawy - Rada Miejska w Tykocinie, w drodze uchwały ma obowiązek dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenach nieruchomości określonych w art. 6c ust. 1 i 2 w/w ustawy oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Określone w treści art. 6j ust. 1 metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

W projekcie uchwały jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki przedmiotowej opłaty.

Przedmiotowa opłata wynika z:

- liczby mieszkańców zamieszkujących miasto i gminę Tykocin;

- ilości wytwarzanych na terenie miasta i gminy Tykocin odpadów komunalnych;

- kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu

Najbardziej zasadną propozycją dla miasta i gminy Tykocin uznano metodę stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty gdyż ilość powstających odpadów zależna jest od liczby osób je wytwarzających. Prawdopodobna jest sytuacja utajniania rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość, lecz w takich sytuacjach przewiduje się wprowadzenie wyrywkowej kontroli ilości zamieszkałych osób, wspomaganej ilością zużytej wody w danym gospodarstwie domowym, biorąc pod uwagę średnią zużycia wody na 1osobę.

Ustalenie opłaty w zależności od powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego, w warunkach wiejskich, byłoby daleko niesprawiedliwe, gdyż nie odzwierciedlałoby ilości faktycznie wytworzonych odpadów. Sama powierzchnia mieszkaniowa odpadów nie produkuje. Przyjęta w projekcie uchwały metoda naliczenia opłaty w zależności od zamieszkałych osób wydaje się metodą najbardziej sprawiedliwą i obiektywną.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama