Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/186/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. Nr 567) art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Poz. 391) Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Tykocin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na odpady komunalne zmieszane;

b) po jednym worku 120 l lub dwa po 60 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:

a) dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3na odpady komunalne zmieszane,

b) po jednym worku 120 l lub dwa po 60 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:

a) trzy pojemniki o pojemności 0,12 m3lub jeden pojemnik 0,24 m3i jeden pojemnik 0,12 m3lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej 0,36 m3na odpady komunalne zmieszane,

b) dwa worki 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a) jak w pkt 3 a oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na każde kolejne 2 osoby lub jeden pojemnik 0,24 m3na każde kolejne 4 osoby lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności m3przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość na odpady komunalne zmieszane,

b) jak w pkt 3 b oraz dodatkowo jeden worek 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby,

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzenia o objętości 0,12 m3na rodzinę na odpady komunalne zmieszane.

2. W przypadku wystąpienia sytuacji okresowego powstania na nieruchomości większej ilości zmieszanych odpadów komunalnych (tj. przekraczającej pojemność pojemnika na zmieszane odpady komunalne), odpady mogą być zebrane w worek z folii PE-HD na zmieszane odpady komunalne i wystawione obok pojemnika na zmieszane odpady komunalne w celu odebrania przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z nieruchomości.

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 4 ust.2 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników o pojemności: 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 5 m3, 7 m3.

2. Z nieruchomości, o których mowa w ust. 1 odbiera się po jednym worku 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych w sposób selektywny. W przypadku większej ilości odpadów zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości obowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w pojemniki określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Tykocin.

§ 4. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) nie rzadziej niż raz w miesiącu dla budynków wielorodzinnych,

2) nie rzadziej niż raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych.

2. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiera się od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Odpady zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, metal odbierane będą:

1) z nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne) - raz w miesiącu,

2) z nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) - raz w miesiącu, a w przypadku pojemników po ich wypełnieniu,

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - raz w miesiącu, a w przypadku pojemników po ich wypełnieniu.

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji odbiera się od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. Gminne Punkty Zbierania Odpadów prowadzone będą przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

6. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) zielone i ogrodowe,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) wielkogabarytowe,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) przeterminowane lekarstwa,

11) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

7. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać za dodatkową opłatą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.


Uzasadnienie

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 1 lipca 2011 r., gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków, Rada Miejska w Tykocinie powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez gminę Tykocin w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od właścicieli nieruchomości będą odbierane odpady komunalne zbieranie selektywnie w podziale na 15 frakcji. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w podziale na co najmniej 6 frakcji: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Pozostałe frakcje zostały dodane do świadczonych usług w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami o pojemniki na przeterminowane leki, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz niebezpiecznych w gminnym punkcie odbioru odpadów.

Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów podane dla każdego rodzaju odpadu uniemożliwiają składowanie na składowiskach takich odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi lub mogą służyć jako paliwo do produkcji energii. Jednocześnie procesy te nie stanowią ograniczenia dla

potencjalnych wykonawców usługi. Mają na celu efektywne działanie nowego systemu gospodarki odpadami na rzecz ochrony środowiska.

Zakres świadczonych usług przez gminę Tykocin został tak zaplanowany, aby w jak najbardziej efektywny sposób, środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców.

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe