Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. Nr 567) art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 16 września 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 2. Właściciele nieruchomości będą uiszczać opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1 wpłatą lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tykocinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391), z dniem 1 lipca 2013 roku gminy przejmują obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Tykocin.

W celu wywiązania się z obowiązków ustawowych Rada Miejska w Tykocinie powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W uchwale przyjęto kwartalny tryb uiszczania ww opłat, w celu ułatwienia właścicielom nieruchomości wywiązywania się z nałożonego na nich obowiązku.

Gmina rozpocznie świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z dniem 1 lipca 2013 roku, w związku z czym 15 dzień każdego miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym będzie ostatecznym dniem w którym należy dokonać opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji na podstawie którego opłata będzie naliczana, zostanie określony w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe