Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/188/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. Nr 567) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 t.j.) Rada Miejska w Tykocinie, uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Uzasadnienie

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2012r. poz. 391 t.j.) zgodnie z art. 6c ust. 1 gminy zostały zobowiązane do organizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Stosownie do art. 6c ust. 2 Rada Miejska może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Do kategorii nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne możemy zaliczyć m.in. budynki użyteczności publicznej, lokale gastronomiczne i handlowe, ogrody działkowe, obiekty przemysłowe, cmentarze, a także nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest działalność gospodarcza.

Odpady komunalne z infrastruktury stanowią znaczącą część wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych w gminie. Przejęcie przez gminę zadania odbioru odpadów komunalnych także od tego rodzaju wytwórców pozwoli na uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym na znaczące ograniczenie takich negatywnych zjawisk jak porzucanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, podrzucanie odpadów do "cudzych" pojemników (pojemników usytuowanych na nieruchomościach zamieszkałych z których odprowadzana będzie opłata za gospodarowanie odpadami) itp. Przejęcie obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy pozwoli również na ujednolicenie zasad odbioru odpadów gdyż zadanie to będzie realizowane przez jeden podmiot wybrany w drodze przetargu na wszystkich rodzajach nieruchomości (zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe