Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 143/XXI/12 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 212/XXXV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271; Nr 227, poz. 1505; Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 31, poz. 206; Nr 92, poz. 753; Nr 95, poz. 788; Nr 98, poz. 817; z 2010r. Nr 78, poz. 513; Nr 107, poz. 679; z 2011r. Nr 63, poz. 322; Nr 82, poz. 451; Nr 106, poz. 622; Nr112, poz. 654; Nr113, poz. 657; Nr 122, poz. 696) oraz po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Miasta Augustowa, Burmistrza Lipska, Wójta Gminy Augustów, Wójta Gminy Bargłów Kościelny, Wójta Gminy Sztabin, Wójta Gminy Nowinka, Wójta Gminy Płaska oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) liczba porządkowa 15 i 17 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Nazwa i adres apteki

Godziny pracy

Poniedziałek - piątek

Sobota

Niedziela

15

Apteka Plus Monika Staleńczyk, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów, tel. 87 643-06-64

8:00-17:00

8:00-15:00

Nieczynne

17

Apteka Ogólnodostępna, ul. Rynek 7a, 16-315 Lipsk, tel. 87 642-30-26

8:00-16:00

8:00-13:00

Nieczynne

2) po liczbie porządkowej 19 wprowadza się liczbę 20 o następującym brzmieniu:

20

Apteka Centrum, ul. Kościelna 2, 16-315 Lipsk, tel. 533-304-250

8:00-16:00

9:00 - 13:00

Nieczynne

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe