Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/203/12 Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 105, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo, będący Załącznikiem Nr 2 do Statutu Miasta Grajewo, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr VI/39/03 Rady Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 38, poz. 845, z 2005 r. Nr 52, poz. 693, Nr 181, poz. 2105, z 2007 r. Nr 95, poz. 800, z 2008 r. Nr 161, poz. 1572, z 2010 r. Nr 63, poz. 1025, z 2011 r. Nr 168, poz. 1973), otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/203/12
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA GRAJEWO

1. Przedszkole Miejskie Nr 1

2. Przedszkole Miejskie Nr 2

3. Przedszkole Miejskie Nr 4

4. Przedszkole Miejskie Nr 6

5. Zespół Szkół Miejskich Nr 1

6. Zespół Szkół Miejskich Nr 2

7. Zespół Szkół Miejskich Nr 3

8. Miejski Dom Kultury

9. Miejska Biblioteka Publiczna

10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

13. Zakład Administracji Domów Mieszkalnych

14. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

15. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

16. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

17. Grajewska Izba Historyczna.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe