Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/158/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Goniądz i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 167, poz.1759; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości odebrana będzie każda zebrana przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych.

2. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzony stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3. Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych (papier, szkło, metal, plastik) od właścicieli nieruchomości będzie prowadzony stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

3. Odbiór odpadów zebranych selektywnie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne odpady komunalne przewidziane do odbioru od właścicieli nieruchomości w systemie okresowych zbiórek odbywać się będzie nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 3. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego będzie świadczyć usługi w dni robocze w godzinach wskazanych przez zarządzającego tym punktem.

2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierać będzie odpady selektywnie zebrane nieodebrane przez uprawnionego przedsiębiorcę za wyjątkiem odpadów zmieszanych i wymienionych w § 18 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz.

3. Dopuszcza się dostarczanie odpadów selektywnie zebranych w postaci przeterminowanych leków do oznakowanego pojemnika umieszczonego w aptece w Goniądzu, Plac 11 Listopada 14.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe