Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/223/2012 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sobolewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567), art. 6 i art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; z 2005 r. Nr 175, poz.1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493; Nr 80, poz. 541; Nr 191, poz.1374; z 2008 r. Nr 237, poz. 1657; z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241; z 2011 r. Nr 163, poz.981) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) - uchwala się, co następuje:

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sobolewo jest zgodny z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Supraśl" uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/236/98 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 17 czerwca 1998 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sobolewo, zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest również załącznik Nr 2 dotyczący sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

4. Plan obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 406 o powierzchni 4,36 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Sobolewo.

§ 2. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne 4,36 ha gruntów rolnych oraz leśnych i lasów objętych planem, w tym:

1) 3,83 ha gruntów leśnych i lasów stanowiących użytki leśne klasy LsVI na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego - decyzja Nr DMG.III.7151.29.2011 z dnia 19 stycznia 2012 r.;

2) 0,53 ha gruntów stanowiących użytki rolne klas: RIVb - 0,13 ha, RV - 0,01 ha i RVI - 0,39 ha z glebami wytworzonymi z utworów mineralnych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku lub podparcie zadaszenia wiaty;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

4) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu lub obiektów na terenie określonym liniami rozgraniczającymi.

§ 4. 1. Celem regulacji zawartych w planie jest:

1) ustalenie zasad zagospodarowania terenów objętych planem;

2) określenie zasad z zakresu kształtowania przestrzeni oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

2. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny dojazdów wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

3) tereny służące poszerzeniu istniejących dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem KD.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone linią ciągłą; linie rozgraniczające oznaczone linią przerywaną są ustaleniem obowiązującym jedynie w przypadku realizacji podziału obszaru objętego planem na działki zgodnie z rysunkiem planu;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy.

Dział II.
USTALENIA PLANU

Rozdział 1.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 5. 1. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania:

1) przedsięwzięć zaliczanych w przepisach odrębnych do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

2) realizowania funkcji usługowych mogących powodować przekroczenie standardów jakości środowiska i zamieszkania w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Niezabudowane i nieutwardzone części terenów należy zagospodarować zielenią ozdobną oraz elementami małej architektury, stanowiącymi harmonijne uzupełnienie zabudowy, podkreślającymi jej walory architektoniczne, materiałowe i przestrzenne.

3. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji innych funkcji niż określone w planie.

§ 6. 1. W zakresie ochrony środowiska gruntowo - wodnego i wód powierzchniowych ustala się:

1) do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek odprowadzania ścieków bytowych do szczelnych zbiorników i wywożenie do gminnej oczyszczalni ścieków. Dopuszcza się realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków;

2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - powierzchniowe w granicach własnej nieruchomości.

2. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się obowiązek stosowania ekologicznych nośników energii w systemach grzewczych budynków, to jest gazu ziemnego, oleju opałowego, biomasy pellet, energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii.

3. W zakresie ochrony klimatu akustycznego ustala się obowiązek przestrzegania dopuszczalnych norm poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podlegających ochronie przed hałasem w trybie przepisów odrębnych.

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami ustala się obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi zapewniającymi ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

Rozdział 2.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem nie ma zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia - w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych - przedmiotów lub obiektów, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą one być zabytkami, należy wstrzymać wszelkie prace, zabezpieczyć odkryty przedmiot lub obiekt i miejsce jego odkrycia oraz zawiadomić właściwe wojewódzkie służby konserwatorskie lub burmistrza.

Rozdział 3.
Zasady obsługi komunikacyjnej i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną

§ 8. Ustalenia z zakresu komunikacji :

1. Obsługa komunikacyjna od istniejących publicznych dróg gminnych:

1) ulicy Sokolej poszerzonej o teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD (0,054 ha) ,

2) ulicy Lisiej o szerokości w istniejących liniach rozgraniczających,

3) ulicy Szpaczej poszerzonej o teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2KD (0,067 ha) , poprzez dojazdy wewnętrzne o parametrach zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami §15 ust.1-4.

2. Ustala się niezbędne obszary widoczności w narożnikach skrzyżowań określone na rysunku planu, w których obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich przeszkód ograniczających widoczność.

3. Dojazdy wewnętrzne - zgodnie z ustaleniami §15 ust.1-4.

4. W liniach rozgraniczających dróg ustala się zakaz realizacji wszelkich obiektów, w tym również tymczasowych, z wyjątkiem urządzeń technicznych i infrastruktury technicznej związanych z ich utrzymaniem.

5. Ustala się następujące wskaźniki realizacji miejsc postojowych:

1) dla funkcji usługowych, z wyjątkiem handlu detalicznego - jedno miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni użytkowej usług, jednak nie mniej niż trzy miejsca postojowe;

2) dla funkcji usługowych handlu detalicznego - trzy miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni użytkowej usług, jednak nie mniej niż trzy miejsca postojowe;

3) dla zabudowy mieszkaniowej minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny.

6. Miejsca postojowe należy zapewnić w granicach działki zrealizowanej inwestycji - minimum dwa miejsca postojowe, w tym ewentualnie jedno w garażu, w przypadku realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego o jednym lokalu mieszkalnym.

§ 9. Zaopatrzenie w ciepło - z lokalnych kotłowni z wykorzystaniem ekologicznych nośników energii, o których mowa w §6 ust. 2.

§ 10. Zaopatrzenie w wodę - z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej.

§ 11. Odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z §6 ust. 1.

§ 12. Ustalenia z zakresu elektroenergetyki. Zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń na warunkach zarządcy sieci.

§ 13. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala się :

1) obowiązek usuwania tych odpadów za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb;

2) obowiązek selektywnej zbiórki odpadów u źródła;

3) obowiązek przekazywania odpadów wytworzonych na terenie objętym planem na lokalne instalacje unieszkodliwiania bądź odzysku odpadów.

Rozdział 4.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 14. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN (ok. 3,974 ha) przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zielenią towarzyszącą i urządzeniami rekreacji przydomowej, urządzeniami towarzyszącymi i miejscami postojowymi oraz drogi i dojazdy.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się funkcję usługową pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla przeznaczenia podstawowego - usługi nieuciążliwe z zakresu użyteczności publicznej, administracji, edukacji, finansów i medycyny, handlu, gastronomii, kultury, w tym służące realizacji zadań własnych gminy, miejsc postojowych, infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów i elementów małej architektury. Nie dopuszcza się realizowania funkcji związanych z działalnością hurtową, składową, wytwórczą lub produkcyjną.

3. Warunkiem realizacji zabudowy, o której mowa w ust.1 i 2 jest dokonanie podziału terenów na działki budowlane, wydzielenie terenów pod dojazdy, zgodnie z zasadami określonymi w planie oraz zapewnienie możliwości podłączenia budynków do niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) zasady podziału terenu na działki budowlane:

a) warunkiem wydzielenia nowej działki budowlanej jest przyleganie jej frontu do drogi, z której odbywać się będzie główny wjazd lub wejście na działkę;

b) jako zasadę ustala się obowiązek projektowania granic wydzielanych działek w liniach prostopadłych do istniejących dróg gminnych i dojazdów wewnętrznych,

c) minimalna szerokość działki i jej frontu - 20 m,

d) minimalna powierzchnia działki - 1000 m 2 ;

2) zasady zagospodarowania działki budowlanej:

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% całkowitej powierzchni działki;

b) pozostałą część działki budowlanej należy przeznaczyć na:

- teren biologicznie czynny - minimum 50% powierzchni działki,

- obiekty małej architektury,

- utwardzone dojścia, dojazdy i miejsca postojowe;

3) na jednej działce może być zrealizowany tylko jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, jeden budynek mieszkalno-usługowy i jeden budynek gospodarczy i garażowy;

4) ustala się obowiązek lokalizowania budynków mieszkalnych w odległości nie mniejszej niż 4 m od granic działki oraz zgodnie z przepisami odrębnymi od granic gruntów leśnych,

5) dopuszcza się realizację budynków, o których mowa w pkt 4, w formie zabudowy bliźniaczej realizowanej po granicy z działką sąsiednią;

6) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych o łącznej powierzchni zabudowy do 80 m 2 oraz realizację wiat i zadaszeń, w ramach powierzchni, o której mowa w punkcie 3a;

7) budynki garażowe i gospodarcze mogą być grupowane po granicy działki z budynkami garażowymi i gospodarczymi znajdującymi się na działkach sąsiednich;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami §15 ust.4.

5. Warunki realizacji zabudowy:

1) ustala się następujące formy architektoniczne budynków mieszkalnych jako obowiązujące dla projektowanej zabudowy:

a) wysokość maksymalna - dwie kondygnacje nadziemne,

b) w przypadku realizacji drugiej kondygnacji w formie poddasza użytkowego z dachem wielospadowym lub dwuspadowym symetrycznym obowiązuje kąt nachylenia połaci dachowych od 30 0 do 45 o ,

c) w przypadku, o którym mowa w punkcie b), ustala się obowiązek stosowania na pokrycie dachów dachówki lub materiałów imitujących dachówkę,

d) nieprzekraczalna wysokość budynków od strony elewacji frontowej w przypadku, o którym mowa w punkcie b) - 11 m,

e) dopuszcza się stosowanie dachów o nachyleniu połaci do 25 0 , stropodachów lub dachów pogrążonych, przy czym wysokość budynku nie może przekroczyć 10 m,

f) ustala się maksymalny poziom posadowienia parteru budynków - 0,6 m ponad poziom terenu;

2) ustala się następujące formy architektoniczne budynków garażowych i gospodarczych:

a) wysokość maksymalna - jedna kondygnacja nadziemna z dachem o nachyleniu połaci do 45 0 , ze stropodachem lub dachem pogrążonym,

b) nieprzekraczalna wysokość budynków od poziomu terenu do kalenicy głównej dachów - 6 m,

c) maksymalny poziom posadowienia parteru budynków - 0,3 m ponad poziom terenu,

d) ustala się obowiązek zharmonizowania architektury budynków garażowych i gospodarczych z architekturą budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych;

3) ogrodzenia:

a) ogrodzenia nieruchomości powinny umożliwiać migrację drobnej fauny,

b) maksymalnej wysokość ogrodzenia - 1,8 m. Ograniczenie wysokości ogrodzeń nie dotyczy zaakcentowanych wejść i wjazdów,

c) ogrodzenie od strony dróg należy lokalizować wyłącznie na terenie działki budowlanej wzdłuż linii rozgraniczających tych dróg,

d) ustala się zakaz wykonywania pełnych ogrodzeń oraz zakaz stosowania w ogrodzeniach przęseł z prefabrykowanych elementów betonowych,

e) maksymalna wysokość cokołu - 0,6 m,

f) ogrodzenia należy realizować jako ażurowe co najmniej w 50%.

6. Kolorystyka:

1) ustala się zakaz stosowania dachów w agresywnych, nienaturalnych kolorach, w tym w szczególności w kolorach zielonym i niebieskim;

2) kolory obowiązujące na elewacjach - jasne, pastelowe i naturalne dla użytego materiału z dopuszczeniem mocniejszych kolorów detali elewacji;

3) stolarka okienna i drzwiowa - w kolorystyce współgrającej z kolorystyką budynku;

4) kolorystyka obiektów małej architektury i ogrodzeń powinna współgrać z kolorystyką budynków.

7. Obsługa komunikacyjna zgodnie z §8.

§ 15. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDW przeznacza się pod niepubliczne dojazdy wewnętrzne: 3KDW (ok. 0,053 ha), 4KDW (ok. 0,053 ha), 5KDW (ok. 0,062 ha) i 6KDW (ok. 0,097 ha).

2. Linie rozgraniczające dróg, o których mowa w ust. 1 są obowiązujące w przypadku podziału obszaru objętego planem na działki i realizacji tych dróg zgodnie z rysunkiem planu.

3. Dopuszcza się inny przebieg dojazdów wewnętrznych zapewniających dostęp każdej działki do drogi publicznej w przypadku, gdy podział na działki obszaru objętego planem nastąpi w inny sposób niż zaproponowany na rysunku planu.

4. Minimalna szerokość dojazdów, o których mowa w ust. 1-3 - 8 m w liniach rozgraniczających; nieprzekraczalne linie zabudowy od tych dojazdów - minimum 4 m.

§ 16. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD przeznacza się pod poszerzenie dróg publicznych:

1) 1KD (0,054 ha) - poszerzenie ulicy Sokolej;

2) 2KD (0,067 ha) - poszerzenie ulicy Szpaczej.

Rozdział 5.
Szczególne zasady zagospodarowania terenu MN oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 17. 1. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego planem znajduje się cmentarz.

2. W strefie 50 m od granic cmentarza ustala się zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową.

Dział III.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18. Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenu oznaczonego symbolem MN - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent);

2) ze względu na przewidywany brak wzrostu wartości terenów przeznaczonych pod drogi publiczne i dojazdy wewnętrzne - w wysokości 0% (słownie: zero procent).

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/223/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Rysunek planu w skali 1 : 1000

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/223/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania

I. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sobolewo przewiduje realizację następujących inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. budowę dróg,

2. budowę sieci wodociągowej,

3. budowę kanalizacji sanitarnej,

4. budowę kanalizacji deszczowej,

5. budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych,

6. budowę sieci i urządzeń teletechnicznych.

II. Zasady nabycia i realizacji przez gminę Supraśl terenów przeznaczonych w planie na cele publiczne:

Wykup gruntów pod poszerzenie dróg publicznych - ulic Sokolej (1KD) i Szpaczej (2KD) ze środków własnych Gminy. Budowa dróg odbywać się będzie ze środków własnych Gminy. Przewiduje się także wykorzystanie środków z UE.

III. Zasady realizacji infrastruktury technicznej

1. sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej - środki własne zarządcy sieci i Gminy,

2. sieć kanalizacji deszczowej - środki własne Gminy,

3. sieci i urządzenia elektroenergetyczne, sieci i urządzenia teletechniczne - realizacja przez poszczególnych zarządców sieci na podstawie przepisów odrębnych ze środków własnych poszczególnych zarządców sieci, z przewidywaną możliwością wykorzystania środków z UE.


Uzasadnienie

potrzeby podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Sobolewo (działka nr ewid. 406)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Sobolewo obejmujący działkę nr ewid. 406 o powierzchni 4,36 ha położoną w Sobolewie, został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647 i poz. 951). Sporządzenie ww planu spowodowane zostało koniecznością umożliwienia zagospodarowania nieruchomości ich właścicielom zgodnie z zasadami określonymi w planie po uprzednim uzyskaniu zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

W ww planie miejscowym określono:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej,

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

Nie określono natomiast:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

6) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

ponieważ problematyka ta nie dotyczy przedmiotowego planu. Problematyka, o której mowa w art.15 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jw.) również nie dotyczy przedmiotowego planu.

Projekt planu został uzgodniony w zakresie, o którym mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 maja 19 czerwca 2012 r.

Na dzień 14 czerwca 2012 r. przewidziano spotkanie w celu przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Dyskusja publiczna nie odbyła się z powodu braku zainteresowania społeczności.

Do projektu planu nie wniesiono żadnych uwag.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jw. plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium (zgodność ze studium dotyczy niniejszego planu), rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sobolewo jest zgodny z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Supraśl" uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/236/98 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 17 czerwca 1998 r.

W związku z powyższym nie ma przeszkód formalno-prawnych do podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Sobolewo.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe