Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/224/2012 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl (obręb geodezyjny Grabówka)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 6 i art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; z 2005 r. Nr 175, poz.1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493; Nr 80, poz. 541; Nr 191, poz.1374; z 2008 r. Nr 237, poz. 1657; z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241; z 2011 r. Nr 163, poz.981) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 i poz. 951), w wykonaniu uchwały Nr XXXI/306/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl (obręb geodezyjny Grabówka) - uchwala się, co następuje :

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl (obręb geodezyjny Grabówka) jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Supraśl uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/236/98 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 17 czerwca 1998 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl (obręb geodezyjny Grabówka), zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

3. Plan obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 122/20 i 122/21 o łącznej powierzchni 4,0449 ha położone przy Szosie Baranowickiej w Grabówce, gmina Supraśl.

§ 2. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne 4,0449 ha gruntów rolnych i leśnych objętych planem, w tym:

1) 0,473 ha gruntów leśnych stanowiących użytki leśne klasy LsV na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego - decyzja Nr DMG.III.7151.28.2011 z dnia 19 stycznia 2012 r.;

2) 3,5719 ha gruntów stanowiących użytki rolne, w tym klasy RV - 1,5224 ha, RVI - 1,2631 ha i LzVI - 0,7864 ha, z glebami wytworzonymi z utworów mineralnych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć budynek w kierunku drogi, sąsiedniej działki, lasu lub sąsiedniego terenu;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 4. 1. Celem regulacji zawartych w planie jest:

1) ustalenie zasad zagospodarowania terenu objętego planem;

2) określenie zasad z zakresu kształtowania przestrzeni oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

2. Przedmiotem ustaleń planu jest teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy.

Dział II.
USTALENIA PLANU

Rozdział 1.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć zaliczanych w przepisach odrębnych do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

2. Niezabudowane i nieutwardzone części terenów należy zagospodarować zielenią ozdobną oraz obiektami małej architektury, stanowiącymi harmonijne uzupełnienie zabudowy, podkreślającymi jej walory architektoniczne, materiałowe i przestrzenne.

§ 6. 1. W zakresie ochrony środowiska gruntowo - wodnego i wód powierzchniowych ustala się :

1) obowiązek odprowadzania ścieków bytowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników i wywożenie do oczyszczalni ścieków;

2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - powierzchniowe. W przypadku odprowadzania ścieków deszczowych z terenów narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, w szczególności z terenów związanych z obsługą komunikacji - parkingów i placów, po oczyszczeniu w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych nie była większa niż określona w przepisach odrębnych.

2. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się:

1) prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego

2) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń emitujących pyły i gazy do powietrza atmosferycznego, z wyłączeniem lokalnych kotłowni do ogrzewania budynków;

3) obowiązek stosowania ekologicznych nośników energii w systemach grzewczych budynków, to jest gazu ziemnego, oleju opałowego, biomasy pellet, energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii.

3. W zakresie ochrony klimatu akustycznego ustala się obowiązek przestrzegania dopuszczalnych norm hałasu na obszarze zabudowy usługowo-mieszkaniowej, podlegającej ochronie przed hałasem w trybie przepisów odrębnych.

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami ustala się obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi zapewniającymi ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

Rozdział 2.
- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem nie ma zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2. W przypadku odkrycia - w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych - przedmiotów lub obiektów, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą one być zabytkami, należy wstrzymać wszelkie prace, zabezpieczyć odkryty przedmiot lub obiekt i miejsce jego odkrycia oraz zawiadomić właściwe wojewódzkie służby konserwatorskie lub burmistrza.

Rozdział 3.
Tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych

§ 8. 1. Cały obszar objęty planem położony jest na obszarach NATURA 2000: Ostoja Knyszyńska - PLH 200006 Dyrektywa Siedliskowa (specjalny obszar ochrony siedlisk) oraz Puszcza Knyszyńska - PLH 200003 Dyrektywa Ptasia (obszar specjalnej ochrony ptaków).

2. Ustalenia planu uwzględniają położenie obszaru objętego planem na obszarach, o których mowa w ust.1.

3. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji innych funkcji niż określone w planie oraz wszelkich nośników reklamowych, za wyjątkiem informacji dotyczących usług będących przedmiotem planu.

Rozdział 4.
Zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej

§ 9. Ustalenia z zakresu komunikacji

1. Obsługa komunikacyjna - z drogi krajowej nr 65 poprzez drogi zbiorcze, a w przypadku ich braku poprzez drogi publiczne niższej kategorii niż droga krajowa.

2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg zgodnie z rysunkiem planu.

3. Miejsca postojowe należy zapewnić w granicach terenu realizacji inwestycji.

4. Ustala się obowiązek realizacji jednego miejsca postojowego na 100 m 2 powierzchni użytkowej usług, jednak nie mniej niż trzy miejsca postojowe.

§ 10. Ustalenia z zakresu zaopatrzenia w ciepło :

1. Ustala się obowiązek zaopatrzenia w energię cieplną z kotłowni własnych na paliwo ekologiczne, o którym mowa w §6 ust.2 pkt 3.

§ 11. 1. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - powierzchniowe.

2. Dopuszcza się zagospodarowanie nie zanieczyszczonych wód do pielęgnacji roślinności.

§ 12. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków :

1. Zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu. Dopuszcza się realizację własnego ujęcia wody.

2. Odprowadzanie ścieków - zgodnie z §6 ust.1 pkt 1 niniejszej uchwały.

§ 13. Ustalenia z zakresu elektroenergetyki :

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących i projektowanych sieci i urządzeń.

§ 14. W zakresie usuwania odpadów ustala się obowiązek segregacji odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie zgodnie z zasadami gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.

Rozdział 5.
Zasady użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego planem.

§ 15. Ustalenia dotyczące zasad sytuowania i rozmieszczania reklam :

1. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji reklamy wielkoprzestrzennej w postaci billboardów, totemów, neonów, itp.

2. Reklamy w formie stałych tablic i stałych urządzeń reklamowych nie mogą być umieszczane na elewacjach budynków w sposób zakłócający kompozycję architektoniczną elewacji.

§ 16. Ustalenia dotyczące warunków realizacji ogrodzeń :

1. Ogrodzenie od strony dróg należy lokalizować wyłącznie na terenie grodzonej działki uwzględniając linie rozgraniczające.

2. Ustala się zakaz stosowania w ogrodzeniach przęseł z prefabrykowanych elementów betonowych.

3. Maksymalna wysokość ogrodzenia - 1,6 m.

4. Maksymalna wysokość cokołu - 0,6 m.

5. Ogrodzenia powinny umożliwiać migrację drobnej fauny, co oznacza przerywaną podmurówkę lub jej brak.

6. Ogrodzenia należy realizować jako ażurowe co najmniej w 50%.

Rozdział 6.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 17. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem U (4,0449 ha) przeznacza się pod zabudowę usługową z zakresu obsługi ruchu turystycznego typu pensjonat, hotel, motel, itp., drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i infrastrukturę. Funkcja przewidywana dla tego terenu dotyczy usług hotelarskich i innych usług świadczonych na rzecz turystów wraz z funkcją towarzyszącą, w tym gastronomią, handlem, obiektami stajni, ogrodu zimowego, boisk sportowych, kortów tenisowych, basenu, placów zabaw, itp. towarzyszącymi funkcji turystycznej, zielenią i obiektami małej architektury.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługujących drogę krajową (parkingi, stacja paliw).

2) dopuszcza się funkcję mieszkaniową i realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na potrzeby właścicieli nieruchomości i prowadzących działalność usługową;

3) dopuszcza się realizację budynków garażowych i gospodarczych,

4) ustala się zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m 2 .

§ 18. 1. Dla terenu, o którym mowa w §17 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy do 20% całkowitej powierzchni terenu;

2) pozostałą część terenu należy przeznaczyć na:

a) zieleń urządzoną - minimum 25% powierzchni terenu,

b) obiekty małej architektury i terenowe urządzenia sportowe,

c) utwardzone dojścia, dojazdy i miejsca postojowe.

2. Warunki realizacji zabudowy:

1) budynki należy lokalizować z zachowaniem wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy;

2) ustala się następujące formy architektoniczne budynków:

a) wysokość maksymalna budynków usługowych i mieszkaniowych - budynki do dwóch kondygnacji nadziemnych; wysokość budynku nie może przekroczyć 11 m; przy formach płaskich dachów - wysokość od poziomu terenu do krawędzi gzymsu lub attyki - maksymalnie 10,0 m,

b) dachy - symetryczne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 15 0 do 45 0 lub o formach płaskich (do 15 0 ),

c) kolorystyka dachów w palecie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni lub ewentualnie szarości, kolorystyka elewacji powinna zawierać się w palecie kolorów naturalnych od bieli do brązu oraz odcienie szarości,

d) garaże i budynki gospodarczo-magazynowe należy budować wyłącznie jako parterowe; wysokość budynku nie może przekraczać 8,0 m, przy formach płaskich dachów - maksymalnie 6,0 m,

e) ustala się obowiązek zharmonizowania architektury budynków garażowych i gospodarczych z architekturą budynków usługowych i mieszkalnych,

f) ustala się maksymalny poziom posadowienia parterów budynków usługowych na poziomie umożliwiającym zapewnienie dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych - maksymalnie 30 cm nad poziomem przyległego terenu.

3. Zagospodarowując działkę budowlaną należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne zgodnie z warunkami określonymi w §9.

4. Obsługa komunikacyjna zgodnie z §9 niniejszej uchwały.

Dział III.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Rysunek planu w skali 1 : 1000

infoRgrafika


Uzasadnienie

potrzeby podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl (obręb geodezyjny Grabówka) - działki nr ewid. 122/20 i 122/21

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl (obręb geodezyjny Grabówka) - obejmujący działki nr ewid. 122/20 i 122/21 o łącznej powierzchni 4,0449 ha położone w Grabówce, został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647 i ust.951). Sporządzenie ww planu spowodowane zostało koniecznością umożliwienia zagospodarowania nieruchomości jej właścicielowi i realizację planowanych zamierzeń inwestycyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w planie, po uprzednim uzyskaniu zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

W ww planie miejscowym określono:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej,

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

Nie określono natomiast:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,

7) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

ponieważ problematyka ta nie dotyczy przedmiotowego planu. Problematyka, o której mowa w art.15 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jw.) również nie dotyczy przedmiotowego planu.

Projekt planu został uzgodniony w zakresie, o którym mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 3 do 24 września 2012 r.

Na dzień 14 września 2012 r. przewidziano spotkanie w celu przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Dyskusja publiczna nie odbyła się z powodu braku zainteresowania społeczności.

Do projektu planu nie wniesiono żadnych uwag.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje się realizacji żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jw. plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium (zgodność ze studium dotyczy niniejszego planu), rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl (obręb geodezyjny Grabówka) jest zgodny z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Supraśl" uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/236/98 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 17 czerwca 1998 r.

W związku z powyższym nie ma przeszkód formalno-prawnych do podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Grabówka.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe