Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Powiatu Białostockiego

z dnia 9 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie prowadzonym przez Powiat Białostocki w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie w 2013 r. w wysokości - 2.628zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwaścia osiem złotych) .

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta


Wiesław Pusz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe