Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 1 Starosty Grajewskiego

z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z dnia 11 stycznia 2013 roku

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 193, poz. 1287), Starosta Grajewski informuje, że projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków zawierający: rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków, kartotekę lokali i mapę ewidencyjną części jednostki ewidencyjnej Grajewo, obejmujący 10 obrębów: Białogrądy, Ciemnoszyje, Kapice, Przechody, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Szymany, Toczyłowo, Łamane Grądy, jak również projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków bez zakładania ewidencji budynków zawierający: rejestr gruntów i mapę ewidencyjną dla 7 obrębów ewidencyjnych tej Gminy: Elżbiecin, Konopki, Konopki-Kolonie, Kurejwa, Kurejewka, Kurki, Uścianki z ustaleniem granic zewnętrznych tych obrębów oraz ustaleniem stanu władania poszczególnych działek z udziałem stron wyłożone do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B w pokoju Nr 30 (II piętro) w okresie od 05.11.2012 r. do 23.11.2012 r. stały się z dniem 26 listopada 2012 roku operatem ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 24a ust.9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w w/w operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Rozstrzygniecie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji.

Starosta Grajewski


Jarosław Augustowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe