Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/115/12 Rady Miasta Kolno

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 l Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kolno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe