Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/116/12 Rady Miasta Kolno

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do Burmistrza Miasta Kolno w terminie:

1) jednego miesiąca od dnia wejścia w życie uchwały po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą naliczenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji , o której mowa w § 2 ust.1, pkt., 3:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości wystawiony przez odpowiednie instytucje w szczególności:

- biura meldunkowe,

- zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższej niż 1 miesiąc,

- uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym,

- placówki opieki zdrowotnej,

- jednostki wojskowe,

- zakłady karne,

- domy dziecka,

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych na terenie innej gminy,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/116/12
Rady Miasta Kolno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe