Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/118/12 Rady Miasta Kolno

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kolno

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miasta Kolno uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinie spełniać następujące wymagania:

1) złożyć wniosek spełniający wymagania określone w art.8 ust.1 i 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) posiadać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

3) posiadać zaplecze techniczno - biurowe,

4) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne) posiadające możliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno - porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. nr 193, poz. 1617),

5) posiadać dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków w Kolnie,

6) przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie usługi.

§ 2. Dokumenty określone w §1 muszą być dostarczone w oryginale lub kopii potwierdzonej na każdej ze stron " za zgodność z oryginałem" przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o przedmiotowe zezwolenie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/216/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 203, poz. 2517).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe