Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/119/12 Rady Miasta Kolno

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

1) 110 litrów- w wysokości 19 zł + VAT,

2) 120 litrów- w wysokości 20 zł + VAT,

3) 240 litrów - w wysokości 35.zł + VAT,

4) 1100 litrów - w wysokości 70 zł + VAT,

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3- w wysokości 100 zł + VAT za każdy 1 m3nieczystości.

2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - w wysokości 22 zł + VAT za 1 m3 .

§ 2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, dotyczące jednokrotnego odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych typu papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, bez względu na ich rodzaj, z jednego pojemnika określa się w wysokości:

1) 110 litrów - w wysokości 13 zł + VAT,

2) 120 litrów - w wysokości 14 zł + VAT,

3) 240 litrów - w wysokości 20.zł + VAT,

4) 1100 litrów - w wysokości 40 zł + VAT.

§ 3. Traci moc uchwała XLVI/217/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawieustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 203, poz. 2518).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe