Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/120/12 Rady Miasta Kolno

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność miasta Kolno służebnościami przesyłu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A, art. 40 ust. 2pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 142 , Nr 28, poz. 146 , Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 ,z 2011 r. Nr 21, poz. 113 , Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z 2011 r., Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r., poz. 908, poz. 1256) w związku z art. 3051ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) Rada Miasta Kolno uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kolno do obciążania nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym lub stanowiących własność Miasta Kolno służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości.

§ 2. Ustanawiana służebność przesyłu winna:

1) Zapewnić prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości obciążonej oraz nieruchomości sąsiednich, a w szczególności ich prawidłowe funkcjonowanie,

2) W jak najmniejszym stopniu utrudnić korzystanie z nieruchomości obciążonej poprzez wykorzystanie istniejącego na nieruchomości układu komunikacyjnego oraz poprzez jej ustanawianie w miarę możliwości wzdłuż granic nieruchomości,

3) Zapewnić możliwość realizacji i eksploatacji urządzeń określonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Obciążanie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno na wniosek przedsiębiorców, o których mowa w § 1 następuje za wynagrodzeniem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno, który składa Radzie Miasta sprawozdanie z jej wykonania raz w roku przy uchwalaniu budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe