Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) - Rada Miejska w Zabłudowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Zabłudów zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywać wpłaty do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału, tj.

1) do 31 stycznia za I kwartał,

2) do 30 kwietnia za II kwartał,

3) do 31 lipca za III kwartał,

4) do 31 października za IV kwartał

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Zabłudowie lub w kasie Banku Spółdzielczego w Zabłudowie.

§ 3. Termin wpłaty pierwszej opłaty, ustala się do dnia 31 lipca 2013roku.

§ 4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne Uchwały i wynikają one z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub z decyzji administracyjnych wydanych w przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości bądź złożenia z danymi nie odpowiadającymi rzeczywistości.

§ 5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2013 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe