Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) - Rada Miejska w Zabłudowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za:

1) odbiór 1 m3niesegregowanych odpadów komunalnych w wysokości 200 zł;

2) usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w wysokości 25 zł/m3, jednak nie mniej niż 150 zł. za jednorazowy wywóz.

§ 3. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w wysokości 80 zł/m3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.


Uzasadnienie

W dniu 01 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz 391), zgodnie z którą w myśl art. 6 ust. 2 Rada gminy określa w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych (właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy), oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości. Na podstawie art. 6 ust. 4 cytowanej ustawy, Rada gminy określając górne stawki opłat jest zobowiązana do zastosowania niższych stawek, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku właścicieli, którzy nie zawarli stosownych umów na świadczenie powyższych usług, gmina na podstawie art. 6 ust. 6 w/w ustawy jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Burmistrz Zabłudowa wydając z urzędu decyzję w sprawie obowiązku uiszczenia opłaty za w/w usługi ustala jej wysokość stosując górne stawki opłat.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe