Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/215/12 Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolityDz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Suwałki będzie świadczyć usługi odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki - w każdej ilości,

2) odpadów surowcowych (tzw. "suchych") zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki - w każdej ilości,

3) szkła zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki - w każdej ilości,

4) odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegow systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem,

5) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie odpadów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki - w ilości określonej w Załączniku nr 1 do uchwały.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

3. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt 4), wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

1) Zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

2) Odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

3) Szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony będzie na zasadzie zawartego porozumienia międzygminnego z miastem Suwałki.

2. Informacja o miejscu i godzinach otwarcia PSZOK-u zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Suwałki.

3. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały, dostarczone do PSZOK- u przez ich wytwórców.

4. PSZOK będzie funkcjonował zgodnie z regulaminem korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów zmieszanych, niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/215/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 grudnia 2012 r.

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW
PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

Ilość odpadów [kg/Mk/rok]

20 01 01

Papier i tektura

Opakowania z papieru i tektury,
gazety, katalogi, reklamówki
papierowe

b.o.

20 01 02

Szkło

opakowania szklane bez zawartości opakowania

b.o.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odpady nie zawierające odpadów mięsnych

b.o.

20 01 10

Odzież

10

20 01 11

Tekstylia

10

20 01 13*

Rozpuszczalniki

0,05

20 01 14*

Kwasy

0,01

20 01 15*

Alkalia

0,01

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

0,05

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy
sodowe, termometry rtęciowe

0,15

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

chłodziarki, zamrażarki,
klimatyzatory zawierające freon

50

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

0,80

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

1,00

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,10

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

0,10

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133

0,10

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

monitory, telewizory, laptopy,
notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia
elektryczne z wyświetlaczem LCD
lub plazmowym

30

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt
audio, kamery, aparaty
fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny
do szycia, opiekacze, tostery,
komputery, drukarki, maszyny
do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory
nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych

50

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

drewno nie malowane, nie zanieczyszczone

b.o.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone,
nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy

b.o.

20 01 40

Metale

b.o.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

części roślin z ogrodów i parków

b.o.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

gleba i ziemia nie zanieczyszczone

b.o.

20 03 07

Wielkogabarytowe - meble

meble, meble tapicerowane, okna,
wanny, brodziki z tworzyw sztucznych

40

20 03 07

Wielkogabarytowe z metalu

grzejniki, felgi, wanny żeliwne

50

16 01 03

Opony

opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

20

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

odpady mineralne nie zanieczyszczone

50

17 03 80

Odpadowa papa

Papa

50

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

styropian, wełna mineralna

5

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

płytki CD, DVD

1

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne i syntetyczne

1

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne)

opakowania po substancjach niebezpiecznych

0,5

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

opakowania ciśnieniowe po substancjach niebezpiecznych

0,2

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

0,2

b.o. - bez ograniczeń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe